Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giao

14/09/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 26/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2791/UBND-TKBT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giao.
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là các nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên từng địa bàn, lĩnh vực bảo đảm nguyên tắc: Tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả; đề cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
 
Sở Chỉ huy các cấp không làm thay công việc của Ban Chỉ đạo các cấp. Các Tổ công tác chuyên trách của Sở Chỉ huy Thành phố thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, xử lý ngay những vấn đề đột xuất, phát sinh hằng ngày. Tổ công tác không làm thay chức năng tham mưu của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
 
Về hồ sơ, văn bản trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hồ sơ trình; chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến chính thức của các cơ quan liên quan; hoàn chỉnh hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản để trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; chịu trách nhiệm về thời hạn trình theo quy định (trường hợp người đứng đầu cơ quan đi công tác thì cấp phó được giao phụ trách ký theo quy định).
 
Đối với nội dung tham mưu, đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ quan điểm đúng quy định pháp luật (nếu văn bản đề xuất có từ hai phương án trở lên cần tham mưu lựa chọn một phương án phù hợp nhất) và đúng thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.
 
Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý, tổng hợp tham mưu; không trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các hồ sơ do các sở, ngành, cơ quan trình không bảo đảm đúng quy định.