Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013

01/06/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 28/5, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh. Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND Thành phố đến điểm cầu 2 huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 chủ trì cuộc làm việc. 
Báo cáo do lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và Gia Lâm trình bày tại buổi khảo sát cho thấy, 2 huyện đều triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013; chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức quán triệt, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 
Công tác quy hoạch đất đai được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và có tính kế hoạch cao, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của 2 huyện theo từng giai đoạn và có tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai. 
Công tác giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện đã được tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, góp phần tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn lực lớn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội. Riêng huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 22,5ha, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.315 tỷ đồng. Còn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực hiện công tác GPMB được 940,5ha, liên quan đến 17.234 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 6.107,2 tỷ đồng.
Hai huyện cũng triển khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách quyết liệt, khoa học, có lộ trình. Đến nay, huyện Gia Lâm đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đạt tỷ lệ 83,5% (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 98,5%); huyện Mê Linh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 95,2% các trường hợp đủ điều kiện (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 100%)...
Bên cạnh những kết quả nên trên, lãnh đạo huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế có một phần rất lớn do hệ thống chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai còn một số bất cập, gây khó khăn trong các quy trình thủ tục đầu tư của doanh nghiệp, cũng như công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Trên cơ sở đó, lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và huyện Gia Lâm đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với Thành phố và Trung ương, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Sau khi nghe lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành và thành viên đoàn khảo sát trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: 2 huyện Gia Lâm và Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI cũng như trong tổ chức thực hiện Luật đất đai 2013, qua đó, góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố. 
 
Tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất được nêu ra tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW cấp Thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.