Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 5/4/2021 đến 17/5/2021.

27/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết