Hà Nội đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng

19/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2021.
Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu năm 2021, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty, công ty thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã: Nghiên cứu, tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2466/UBND-KH&ĐT ngày 17/6/2020, đảm bảo năm 2021 “Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 90% về số lượng gói thầu và 70% về tổng giá trị các gói thầu”. 
Thực hiện nghiêm quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. 
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo hướng chuyên nghiệp hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp cho cán bộ các ban quản lý dự án, đơn vị đấu thầu tập trung và các đơn vị khác của thành phố.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5196/UBND-KH&ĐT ngày 05/9/2016, qua đó sẽ có các kết luận, kiến nghị nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm chính sách pháp luật về đấu thầu.
Đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tự dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Xây dựng và ban hành quy định pháp luật của thành phố liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư để sớm triển khai và thực hiện thống nhất theo hướng minh bạch, rõ ràng và dễ tiếp cận thông tin đối với các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án của thành phố. Thực hiện kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo quá trình chuẩn bị, thời gian và việc công khai các khâu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.
 
UBND thành phố biểu dương đối với 50 đơn vị báo cáo đúng thời hạn và thực hiện đảm bảo và vượt tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2020, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện việc báo cáo và thực hiện pháp luật về đấu thầu và đấu thầu qua mạng năm 2021, đảm bảo thời hạn và tỷ lệ quy định.