Xây dựng lộ trình, kế hoạch dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

19/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1117/UBND-KSTTHC về triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể. Theo đó, căn cứ danh mục các dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt trong Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố. 
UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ tình hình thực tiễn của ngành, lĩnh vực được giao quản lý xây dựng lộ trình, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; trình UBND thành phố phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Văn phòng UBND thành phố làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.