Hà Nội xây dựng lộ trình tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”

19/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, đối tượng tham gia phong trào thi đua gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các các tổ chức đoàn thể thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội thuộc thành phố. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị nêu trên.
Nội dung thi đua: Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hằng năm của thành phố, của cơ quan, đơn vị, địa phương; chương trình công tác của Thành ủy về nội dung đẩy mạnh CCHC, kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của thành phố, của cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là: Rà soát, hệ thống, hóa các VBQPPL của thành phố đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; triển khai có hiệu quả cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”; thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.
 
Cải cách tổ chức bộ máy, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của thành phố về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa dịch vụ công; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện công tác đánh giá, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đó.
Bên cạnh đó, thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thi đua xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC; đẩy nhanh tiến độ triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành làm nền tảng cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. 
Về tiến độ thực hiện, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025, trong đó, năm 2021, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2021. Từ năm 2022 đến năm 2024, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hằng năm. Năm 2025, tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025).