Hà Nội đẩy mạnh triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

19/05/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Trong nội dung Công văn số 1119/UBND-ĐT, ban hành ngày 16/4, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ.
Công văn nêu rõ, xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1895/STNMT-CCBVMT ngày 23/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức kinh doanh khai thác nước sạch; các tổ chức, cá nhân khai thác nước, sử dụng nước, thải nước thải ra môi trường... có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố tại mục 2 và 3 công văn này. 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí có lưu lượng nước thải phát sinh từ 20m3/ngày đêm. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tiếp tục tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí trên địa bàn quận, huyện và thị xã có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày đêm. UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện theo đúng các quy định…