Thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

22/04/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 31/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 922/UBND-ĐT về phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, thị xã và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội cần quán triệt, nhận thức đầy đủ và triển khai hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 41/CT-TTg; tổ chức phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và thực hiện đồng bộ với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả. Căn cứ các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành thực hiện, UBND thành phố yêu cầu các sở chuyên ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các bộ chuyên ngành theo lĩnh vực quản lý, thực hiện các nội dung nhiệm vụ quy mô cấp thành phố. Chú trọng đến xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, quản lý chất thải rắn với yêu cầu cao hơn, áp dụng phù hợp với quy định của Luật Thủ đô. 
UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên. Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện rà soát quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về vị trí, quy mô của các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn để lồng ghép vào quy hoạch chung, phù hợp với định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển và xử lý trên địa bàn thành phố; đảm bảo các mục tiêu về giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp hướng dẫn và lộ trình quy định tại Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn theo hướng phù hợp với việc phân loại rác thải tại nguồn tại các khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ, chung cư kết hợp với văn phòng, tổ hợp công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với quy định của pháp luật. 
Bên cạnh đó, phối hợp cùng các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính xây dựng lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhằm giảm dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước. Quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh và thúc đẩy việc phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải đáp ứng các tiêu chí về công nghệ, kinh tế, xã hội và môi trường; đảm bảo công khai, minh bạch trong chi trả dịch vụ xử lý rác thải. 
Tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật về các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo thẩm quyền. Hướng dẫn các địa phương rà soát cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý rác thải phù hợp với các quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt. 
UBND các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, công tác phân loại rác thải tại nguồn phù hợp với điều kiện địa phương; thực hiện thí điểm triển khai phân loại rác thải tại nguồn tại một số xã, phường, thị trấn trong năm 2021. Bố trí đủ kinh phí hằng năm của địa phương để thực hiện việc quản lý chất thải rắn. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giảm thiếu, phân loại, rác thải tại nguồn. Chịu trách nhiệm về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý chất thải rắn; khi lập các quy hoạch chi tiết cần bố trí, tính toán số lượng các điểm tập kết, trung chuyển, tái chế chất thải rắn; đảm bảo thu gom, vận chuyển 100% chất thải phát sinh trong ngày trên địa bàn.
Chủ động rà soát các điểm tập kết, trung chuyển, tổ chức khắc phục các điểm tập kết, trung chuyển không đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc xây dựng, ban hành quy định về quản lý chất thải rắn; giá dịch vụ vệ sinh môi trường; phối hợp trong công tác rà soát, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn hiện có trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý vận hành đúng công nghệ đã cam kết; xử lý ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác thải tự phát không đúng quy định.