Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

31/12/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020
Danh sách chi tiết tại Fie đính kèm