Quyết định về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

31/12/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Chi tiết Fie đính kèm