Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 05/10/2020 đến ngày 19/10/2020.

19/11/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết