Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định từ ngày 7/9/2020 đến 21/9/2020 của huyện Đông Anh, TP Hà Nội

12/10/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết