Thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

07/10/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện quyết định sô 4219/QĐ -UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020 như sau: Chi tiết tại các fie đính kèm dưới đây: