Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

12/08/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 5/8/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1706/QĐ-BTNMT về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Các ủy viên gồm: Ông Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Lê Văn Lượng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Ông Ngô Văn Minh, Cục trưởng Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ông Trần Mỹ Dũng, Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ông Trịnh Hải Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Ông Vương Mạnh Sơn, Chuyên viên chính Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Ủy viên-Thư ký là ông Nguyễn Tiến Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định các đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2864/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Theo monre.gov.vn

http://monre.gov.vn/Pages/quyet-dinh-so-1706qd-btnmt.aspx?cm=V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh