Chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện

31/07/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3454/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố.

 

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết; kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Căn cứ danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết nêu trên; nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND thành phố ban hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố: Điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha; bổ sung danh mục 361 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 1.676,07ha; 235 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dựng năm 2020 với diện tích 435,59ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố. Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Theo hanoi.gov.vn

https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=t0gZB5w6V7Wh&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_title=chu-ong-ieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-su-dung-at-nam-2020-cap-huyen&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_articleId=2839295&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_counter=6&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_categoryId=2807&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_command=details