Hoàn thiện thể chế, chính sách TN&MT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

30/04/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Kế hoạch hành động nhằm mục đích quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) được đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Dự thảo Kế hành động đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng, hoàn thiện và triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC trên môi trường mạng; và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Về hoàn thiện các thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư với nước ngoài, đối với lĩnh vực đất đai, bên cạnh rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài theo hướng cải cách, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp, sẽ đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao,... phục vụ người lao động; hoàn thiện hệ thống CSDL về đất đai, liên thông với các lĩnh vực khác và các địa phương, hoàn thiện quy trình thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết TTHC về đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai …); thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê, kiểm kê đất đai bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhằm minh bạch hóa nguồn lực đất đai, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận về thông tin về đất đai của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; xử lý dứt điểm các dự án sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết; có các biện pháp phòng ngừa, giải quyết sớm, có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Đối với lĩnh vực môi trường, thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp; đề xuất nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, BVMT, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới; xây dựng tiêu chí sàng lọc đánh giá dự án để lựa chọn các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về BVMT trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; hoàn thiện các quy định về hàng rào kỹ thuật để BVMT trong nước.

Về xây dựng, hoàn thiện và triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện TTHC trên môi trường mạng, Bộ TN&MT sẽ đẩy mạnh xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với hiện đại hóa, CCHC về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực TN&MT; tạo thuận lợi về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại tăng mức độ hài lòng của nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài; chuẩn hóa, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC; đề xuất các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường mạng theo các quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kế hoạch hành động Ban cán sự đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực TN&MT theo hướng cải cách, đơn giản hóa các TTHC, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, BVMT, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Thứ trưởng nhất trí lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn từ nay đến năm 2025 và từ năm 2025 - 2030. Vụ Pháp chế chủ trì phối với các đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các chủ trương, chính sách văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời bổ sung thêm Phụ lục nêu rõ các Luật, đề án, dự án lớn; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các lĩnh vực để Dự thảo Kế hoạch chi tiết, cụ thể và bảo đảm tính khả thi.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị sớm có văn bản góp ý chi tiết Dự thảo Kế hoạch hành động gửi Vụ Pháp chế hoàn thiện, trình Ban cán sự Đảng bộ vào đầu tháng 5 tới.

Theo monre.gov.vn

http://monre.gov.vn/Pages/hoan-thien-the-che,-chinh-sach-tn&mt,-nang-cao-chat-luong,-hieu-qua-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai.aspx