Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng mới Trạm 110Kv Bắc Thành công và nhánh rẽ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

04/03/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 12/02/2020, UBND quận Ba Đình đã ban hành thông báo số 42/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng mới Trạm 110Kv Bắc Thành công và nhánh rẽ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Toàn văn thông báo