Đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày của Chính phủ

02/03/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 20/02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 785/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017  của Chính phủ
Văn bản nêu rõ, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2020.
Để có thông tin đầy đủ về tình hình triển khai thi hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ được báo cáo trong hồ sơ trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định nêu trên. Trong đó, báo cáo cụ thể về số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã phê duyệt; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị những nội dung của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung.