Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

10/01/2020
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 03/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đối thoại về TTHC và việc xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC.

Cùng với đó, rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc giải quyết TTHC tại Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố. Rà soát, chuẩn hóa TTHC của các cấp trên địa bàn Thành phố. Bảo đảm tất cả các TTHC được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của Thành phố.

Kiểm soát chặt chẽ TTHC trong dự thảo quyết định công bố TTHC do sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo thẩm quyền; tăng cường công khai, minh bạch TTHC. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của UBND thành phố. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2020. Thẩm định, đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố Hà Nội thực hiện theo quy trình, cách thức được quy định Luật ban hành VBQPPL và trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Để làm tốt các nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu: Nội dung kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm. Bảo đảm sự phân công, phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm. Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Theo hanoi.gov.vn https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=t0gZB5w6V7Wh&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_title=ay-manh-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2020&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_articleId=2833269&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_counter=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_categoryId=2807&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_command=details