Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

31/12/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Luật tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở năm 2020 cụ thể tại fie đính kèm:

Lịch tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội