Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội

16/12/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 11/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 687 - CV/ĐUS về tuyên truyền và tổ chức hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội. Yêu cầu các phòng, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động tại Phòng, đơn vị về các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).
Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Sở, phối hợp với Đoàn thể cấp trên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố./.