Thành lập Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

04/12/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3022/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.
Theo Quyết định, Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở có trách nhiệm biên soạn dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở theo quy định tại khoản 2 và điểm c, khoản 3 Điều 13 Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường/
Thành viên Tổ soạn thảo gồm: Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Trưởng ban; Bà Bùi Thị Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Thành viên kiêm thư ký; các thành viên khác gồm: Bà Phạm Thị Phương Liên, Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Đức Tuệ, Đại tá, Giám đốc Trung tâm Thông tin địa lý, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu; Bà Đồng Thị Bích Phương, Trưởng phòng nghiên cứu Bản đồ và GIS, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Ông Đỗ Huy Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng thủy văn; Bà Lăng Thị Diệu Linh, Chuyên viên Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên; 8. Ông Dương Khắc Hiển, Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương; Ông Nghiêm Văn Tuấn, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Viễn thám quốc gia; Ông Trần Quang Hòa, Chuyên viên Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai; Ông Hoàng Hồng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Hệ thống thông tin, Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường; Ông Nguyễn Anh Dũng, Trung tâm thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường; Ông Trương Quảng Đại, Chuyên viên phòng Quản lý quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, ;  Bà Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên phòng Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Ông Mai Phú Lực, Phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 1Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Bà Nguyễn Minh Thư, Chuyên viên phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 18. Ông Trần Quốc Bình, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội, Chuyên gia.