Tập trung xác định Chỉ số CCHC năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã

29/11/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 26-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND, triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, căn cứ Chỉ số CCHC được UBND thành phố ban hành, các cơ quan, đơn vị triển khai theo nội dung và tiến độ đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2019, gồm: Xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức hội nghị triển xác định chỉ số CCHC áp dụng trong nội bộ thành phố; xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra xã hội học; tổ chức đánh giá và tự đánh giá công tác CCHC của cơ quan, đơn vị; tổng hợp, xử lý số liệu xác định chỉ số CCHC và xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC; tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019; tổ chức công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019.

Các sở và cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả công tác CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức điều tra xã hội học theo yêu cầu của UBND thành phố.

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2019; theo dõi, đôn đốc các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc tổ chức, đánh giá kết quả công tác CCHC theo kế hoạch của thành phố. Trình UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ công tác giúp việc Hội đồng. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở và cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, trình UBND thành phố ban hành kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2019. Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về Thường trực Hội đồng thẩm định (Sở Nội vụ).

Văn phòng UBND thành phố, các sở: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, hướng dẫn nội dung đánh giá công tác CCHC theo quy định tại Chỉ số CCHC được thành phố ban hành, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30-11-2019 để tổng hợp xây dựng văn bản hướng dẫn chung.

Theo hanoi.gov.vn