Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội

21/11/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 06/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6218/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội gồm Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch UBND Thành phố; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ và các Ủy viên: Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Giám đốc các sở trực thuộc UBND Thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án: Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội; Đầu tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội; Giám đốc Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Cục trưởng: Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục Thống kê thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, cải cách hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, sử dụng con dấu của cơ quan mình.
Theo thudo.gov.vn (https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=99d77aae-020e-704e-ab77-ab3f386d15c2&CateID=96bafa2f-25de-5242-90fb-6f9a70a8bcb5)