Thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng

24/09/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3541/UBND-KH&ĐT, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.
 
Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổng công ty, công ty thuộc thành phố nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm các nội dung văn bản của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước của các đơn vị thuộc thành phố.
Các đơn vị được giao chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị tư vấn đấu thầu đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu từ khâu lập, đăng tải thông báo mời thầu và thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đảm bảo không để xảy ra các sai phạm.
Về việc thực hiện đấu thầu qua mạng, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quyết liệt đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Văn bản chỉ đạo số 2037/UBND-KH&ĐT ngày 15/5/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định. Giao đơn vị đầu mối quản lý đấu thầu trực thuộc căn cứ số liệu về kết quả đấu thầu qua mạng hằng tháng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thường xuyên đôn đốc, giám sát việc công khai thông tin về đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng trong phạm vi quản lý của mình.
Chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng trên các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin đế tham dự. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có duy nhất 1 (một) nhà thầu tham gia và xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Đối với những gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng đề nghị bên mời thầu đính kèm tệp tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp và các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, dự án chỉ định nhà đầu tư. Cơ quan thanh tra, kiểm tra chú trọng công tác theo dõi việc khắc phục các tồn tại sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành, đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện kết luận thanh tra kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra sai phạm.
Theo Hanoi.gov.vn 20/8/2019