Họp Ban soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Tài Nguyên nước

05/06/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều ngày 03/6, chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Thứ trưởng Trần Quý kiến đề nghị các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước trình Quốc hội nhằm Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các do anh nghiệp Phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như giữ ổn định đời sống nhân dân và nền kinh tế.
Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài Nguyên và môi trường đang tích cực hoàn thành hồ sơ đề nghị Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013) và miễn thu tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước (giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2017).
Về mặt pháp lý, hai quy định này đều là những quy định mới, lần đầu tiên được áp dụng. Cụ thể, quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ldiện tích sàn chính sách mới theo Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011; ngày 28/11/2013, Chính phủ Ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2014. Quy định về tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước là một trong những quy định mới của Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước có có hiệu lực thi hành từ 01/9/2017.
Về mặt thực tiễn, sau khi các Nghị định được Ban hành, Bộ Tài Nguyên và môi trường cóng các địa phương đã triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện hồi tố, truy thu tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên khoáng sản và Tài Nguyên nước từ thời điểm các Nghị định có hiệu lực trở về trước ngày các Luật có hiệu lực sẽ rất khó khăn và không bảo đảm tính khả thi và thực tế các do anh nghiệp đã quyết toán Chi phí năm, Công bố lỗ, ldiện tích sàni, nộp các khoản thuế.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý kiến cho rằng, quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy định về tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước ldiện tích sàn 02 nghĩa vụ tài chính mới được quy định trong Luật khoáng sản 2010 và Luật Tài Nguyên nước 2012 ndiện tích sànn việc Xây dựng các quy định hướng dẫn thi hành cần thời gian nghiên cứu để đảm bảo tính khả thi. Việc đề xuất Quốc hội cho phép miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác Tài Nguyên nước thời điểm trước khi có các Nghị định hướng dẫn thi hành ldiện tích sàn cần thiết, nhằm Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Góp phần hỗ trợ các do anh nghiệp Phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như giữ ổn định đời sống nhân dân và nền kinh tế.
Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Cục quản lý Tài Nguyên nước tiếp thu ý kiến các thành viên Ban soạn thảo để hoàn thiện nội dung các báo cáo và dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng và Tiến độ trình Quốc hội Xem xét, Ban hành và làm cơ sở để Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương thực hiện.
Theo monre.gov.vn 3/6/2019