Khai mạc Hội nghị COP 24

06/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Há»™i nghị lần thứ 24 cA¡c BAªn tham gia CA´ng Æ°á»›c khung của LiAªn hợp quốc về biến đổi khA­ hậu (COP 24) được tổ chức tại Katowice cA¡c ngA y từ 02 đến ngA y 14 thA¡ng 12 năm 2018. CA¡c phiAªn họp nhA³m trong khuA´n khổ Há»™i nghị bắt đầu từ 28 thA¡ng 11, cA¡c phiAªn họp kỹ thuật chA­nh thức bắt đầu từ ngA y 2 thA¡ng 12, cA¡c phiAªn họp cấp cao chủ yếu bắt đầu từ 10 thA¡ng 12.
Ná»™i dung trọng tA¢m của Há»™i nghị COP24 nhằm tếp tục thảo luận vA  dá»± kiến thA´ng qua ChÆ°Æ¡ng trA¬nh Nghị sá»± thá»±c hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khA­ hậu (PAWP) vA  thAºc đẩy hA nh Ä‘á»™ng ứng phA³ vA  há»— trợ ứng phA³ biến đổi khA­ hậu.Má»™t số sá»± kiện chA­nh trong hai tuần diá»…n ra Há»™i nghị gồm: (i) thảo luận cấp Bá»™ trưởng về tA i chA­nh khA­ hậu; (ii) Ä‘A¡nh giA¡ về việc thá»±c hiện giảm nhẹ vA  kỳ vọng về cA¡c hA nh Ä‘á»™ng trÆ°á»›c năm 2020 vA  (iii) Đối thoại Talanoa.
                TrÆ°á»›c thềm Há»™i nghị, ba bA¡o cA¡o quan trọng được cA´ng bố Ä‘A³ lA  BA¡o cA¡o đặc biệt của IPCC về tA¡c Ä‘á»™ng của việc ấm lAªn toA n cầu 1.5oC, BA¡o cA¡o thiếu hụt về phA¡t thải năm 2018 của ChÆ°Æ¡ng trA¬nh MA´i trường LiAªn hợp quốc, BA¡o cA¡o Ä‘A¡nh giA¡ hai năm 2018 vA  Tổng quan về dA²ng tA i chA­nh khA­ hậu được chuẩn bị dÆ°á»›i sá»± hÆ°á»›ng dẫn của Ban Điều hA nh UNFCCC.
                PhiAªn khai mạc chA­nh thức Há»™i nghị COP 24 diá»…n ra vA o ngA y 03 thA¡ng 12 năm 2018. Tại phiAªn khai mạc Tổng thống Ba Lan, NgA i  Andrzej Duda kAªu gọi sá»± hợp tA¡c giữa cA¡c bAªn. A”ng nhấn mạnh thAªm chAºng ta cần phải chứng mA¬nh rằng LA£nh đạo cA¡c quốc gia sẵn sA ng để thÆ°c hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khA­ hậu má»™t cA¡c đầy đủ. A”ng cho rằng cần thảo luận để thA´ng qua “HÆ°á»›ng dẫn Katowice” về thá»±c hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khA­ hậu.
                A”ng AntA³nio Guterres, Tổng thÆ° kA½ LiAªn hợp quốc cho biết thế giá»›i vẫn chÆ°a hA nh Ä‘á»™ng đủ, chÆ°a đủ nhanh để chống lại những tA¡c Ä‘á»™ng khA´ng thể đảo ngược của biến đổi khA­ hậu. A”ng kAªu gọi cA¡c bAªn: cần đảm bảo phA¡t thải khA­ nhA  kA­nh giảm 45% vA o năm 2030 so vá»›i năm 2010 vA  đạt phA¡t thải bằng 0 vA o năm 2050. ChAºng ta cần theo Ä‘uổi phA¡t triển cA¡c-bon thấp vA  phA¡t triển bền vững chống chịu vá»›i khA­ hậu. A”ng hy vọng rằng Đối thoại Talanoa sẽ thAºc đẩy cA¡c cam kết cho hA nh Ä‘á»™ng khA­ hậu.
A”ng MichaÅ‚ Kurtyka, Chủ tịch COP 24 cho biết chAºng ta cần hợp tA¡c cA¹ng nhau để bảo vệ hA nh tinh của chAºng ta, Ä‘iều nA y yAªu cầu sá»± thay đổi trong cA¡ch sống, cA¡ch chAºng ta kiếm sống, cA¡c chAºng ta xA¢y dá»±ng cA¡c thA nh phố, thiết kế cA¡c toA  nhA . NgoA i ra A´ng cÅ©ng nhấn mạnh về tầm quan trọng của “HÆ°á»›ng dẫn Katowice”.
Tổng thống Ba Lan cÅ©ng Ä‘A£ trA¬nh bA y về TuyAªn bố về Ä‘oA n kết vA  chuyển đổi cA´ng bằng (sA¡ng kiến của Ba Lan kAªu gọi cA¡c bAªn cA¹ng tham gia) vA  nhấn mạnh rằng việc phAª duyệt TuyAªn bố nA y giAºp đạt được cA¡c nguyAªn tắc của Thoả thuận Paris.
A”ng David Attenborough, lA  má»™t phA¡t thanh viAªn vA  nhA  tá»± nhiAªn học người Anh, được biết đến lA  Bảo vật quốc gia của Anh. Sá»± nghiệp của A´ng được biết đến vá»›i việc A´ng Ä‘A£ dẫn cA¡c chÆ°Æ¡ng trA¬nh về lịch sá»­ tá»± nhiAªn trong suốt 60 năm qua. PhA¡t biểu tại phiAªn khai mạc A´ng Ä‘Æ°a ra thA´ng Ä‘iệp: thời gian khA´ng cA²n nữa, cA¡c nhA  hoạch định chA­nh sA¡ch cần phải hA nh Ä‘á»™ng bA¢y giờ bằng cA¡ch Ä‘Æ°a ra cA¡c quyết định khA³ khăn vA  cA¡c hy sinh cần thiết để giAºp tạo ra sá»± thay đổi thế giá»›i. Sá»± tiếp tục của nền văn minh nhA¢n loại vA  thế giá»›i tá»± nhiAªn nằm trong tay của cA¡c nhA  lA£nh đạo thế giá»›i.
ĐoA n Việt Nam tham dá»± COP 24 gồm đại diện cA¡c Bá»™: TA i nguyAªn vA  MA´i trường, Ngoại giao, CA´ng ThÆ°Æ¡ng, NA´ng nghiệp vA  PhA¡t triển nA´ng thA´n, Giao thA´ng vận tải, Kế hoạch vA  Đầu tÆ°, Khoa học vA  CA´ng nghệ, XA¢y dá»±ng, Y tế vA  Há»™i đồng tÆ° vấn của Uá»· ban quốc gia về BĐKH (VPCC).
Mục Ä‘A­ch chủ yếu việc Việt Nam tham gia Ä‘A m phA¡n BĐKH tại cA¡c Há»™i nghị của LiAªn hợp quốc về BĐKH năm 2018 nhằm: (i) Nắm bắt cA¡c xu hÆ°á»›ng ứng phA³ vá»›i BĐKH toA n cầu, gA³p phần xA¢y dá»±ng cA¡c quy định chi tiết triển khai thá»±c hiện Thoả thuận Paris về BĐKH, UNFCCC, Nghị định thÆ° Kyoto, trọng tA¢m lA  lA m rAµ cA¡c ná»™i dung cA²n nhiều A½ kiến khA¡c nhau về NDC, từ Ä‘A³ bảo vệ lợi A­ch quốc gia vA  cA³ thAªm thA´ng tin thá»±c hiện việc rA  soA¡t, cập nhật NDC của Việt Nam để triển khai thá»±c hiện từ năm 2021 trở Ä‘i; (ii) Tận dụng cÆ¡ há»™i để thA´ng tin tá»›i cá»™ng đồng quốc tế về tA¡c Ä‘á»™ng của BĐKH; ná»— lá»±c quốc gia trong ứng phA³ vá»›i BĐKH vA  thá»±c hiện NDC; từ Ä‘A³ cA³ thAªm cÆ¡ há»™i thu hAºt nguồn lá»±c quốc tế để thá»±c hiện cA¡c ná»— lá»±c ứng phA³ BĐKH của Việt Nam; (iii) GA³p phần thá»±c hiện đường lối đối ngoại Ä‘á»™c lập, tá»± chủ, Ä‘a dạng hoA¡, Ä‘a phÆ°Æ¡ng hoA¡ theo tinh thần Nghị quyết Đại há»™i Đảng lần thứ XI, XII, Nghị quyết 22 của Bá»™ ChA­nh trị về há»™i nhập quốc tế vA  Nghị quyết 24 của Bá»™ ChA­nh trị về chủ Ä‘á»™ng ứng phA³ vá»›i biến đổi khA­ hậu, tăng cường quản lA½ tA i nguyAªn vA  bảo vệ mA´i trường.
Theo monre.gov.vn 4/12/2018