Cụ thể hA³a việc sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả

06/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 3/12, UBND TP HA  Ná»™i ban hA nh Quyết định số 6565/QĐ-UBND quy định về việc sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả trAªn địa bA n thA nh phố.
 
Theo Ä‘A³, quy định về việc sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả trAªn địa bA n thA nh phố cA³ 3 chÆ°Æ¡ng vA  19 Ä‘iều. ĐA¡ng chAº A½, về sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả trong cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị tại trụ sở lA m việc, sẽ khuyến khA­ch cA¡c cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị ban hA nh quy định vA  tổ chức thá»±c hiện cA¡c biện phA¡p tiết kiệm Ä‘iện tại trụ sở lA m việc, nhÆ°: Thá»±c hiện mua sắm thiết bị chiếu sA¡ng cA³ hiệu suất cao (bA³ng Ä‘A¨n huỳnh quang T8, T5, Ä‘A¨n LED) để thay thế cho thiết bị chiếu sA¡ng cA³ hiệu suất thấp; sá»­ dụng cA¡c thiết bị cA³ dA¡n nhA£n năng lượng từ 3 sao trở lAªn, thay má»›i; sá»­ dụng xăng sinh học E5 cho phÆ°Æ¡ng tiện sá»­ dụng xăng.
CA¡c cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị sá»­ dụng ngA¢n sA¡ch nhA  nÆ°á»›c thá»±c hiện quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Quy định nA y vA  thá»±c hiện tiết kiệm Ä‘iện, xA¢y dá»±ng phÆ°Æ¡ng A¡n, quy định sá»­ dụng Ä‘iện tiết kiệm vA  hiệu quả tại trụ sở lA m việc theo ThA´ng tÆ° liAªn tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của liAªn Bá»™ CA´ng ThÆ°Æ¡ng vA  Bá»™ TA i chA­nh bA¡o cA¡o UBND cA¡c quận, huyện, thị xA£ trÆ°á»›c ngA y 1/4 hằng năm. Sá»­ dụng, thay má»›i cA¡c thiết bị cA³ dA¡n nhA£n năng lượng theo quy định; sá»­ dụng xăng sinh học E5 cho phÆ°Æ¡ng tiện sá»­ dụng xăng.
ĐA¡ng chAº A½, về sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả trong há»™ gia Ä‘A¬nh, khuyến khA­ch há»™ gia Ä‘A¬nh thá»±c hiện cA¡c biện phA¡p sá»­ dụng năng lượng tiết kiệm vA  hiệu quả: Thiết kế, xA¢y dá»±ng nhA  ở cA³ khả năng tận dụng A¡nh sA¡ng vA  thA´ng giA³ tá»± nhiAªn; sá»­ dụng vật liệu cA¡ch nhiệt, thiết bị gia dụng lA  sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thiết bị cA³ dA¡n nhA£n năng lượng; tăng cường sá»­ dụng phÆ°Æ¡ng tiện, thiết bị sá»­ dụng năng lượng tA¡i tạo (bA¬nh năng lượng mặt trời); ứng dụng cA´ng nghệ nhA  thA´ng minh (smarthome). Hạn chế sá»­ dụng thiết bị Ä‘iện cA´ng suất lá»›n, tiAªu thụ nhiều Ä‘iện năng vA o giờ cao Ä‘iểm (từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngA y). Tham gia phong trA o há»™ gia Ä‘A¬nh sá»­ dụng tiết kiệm năng lượng của thA nh phố; xA¢y dá»±ng nếp sống, thA³i quen tiết kiệm năng lượng trong sá»­ dụng thiết bị chiếu sA¡ng vA  gia dụng.
Theo Hanoi.gov.vn 4/12/2018