HA  Ná»™i: Kiến nghị cA¡c giải phA¡p đặc thA¹ phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i

06/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

UBND TP HA  Ná»™i vừa cA³ bA¡o cA¡o gá»­i Bá»™ XA¢y dá»±ng về số liệu nhA  ở xA£ há»™i tại khu vá»±c Ä‘A´ thị. Theo kế hoạch phA¡t triển nhA  ở thA nh phố đến năm 2020, HA  Ná»™i đặt mục tiAªu phA¡t triển khoảng 4.676.330m2 sA n cho cA¡c đối tượng thu nhập thấp. Tuy nhiAªn, việc phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i nA³i chung vẫn chÆ°a Ä‘A¡p ứng được nhu cầu, bởi má»™t số khA³ khăn, vÆ°á»›ng mắc nhÆ°: Bố trA­ quỹ đất, vốn...
KhA³ khăn trong phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i

Cụ thể, khi phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i tại cA¡c A´ đất thuá»™c quỹ 20% đất ở cA¡c dá»± A¡n đầu tÆ° xA¢y dá»±ng nhA  ở thÆ°Æ¡ng mại trAªn địa bA n thA nh phố phA¡t sinh nhiều bất cập nhÆ°: Quy định hiện hA nh chÆ°a cA³ quy định tá»· lệ % đất ở dA nh để phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i khi lập, thẩm duyệt quy hoạch phA¢n khu, quy hoạch chung… Do Ä‘A³, thiếu tA­nh chủ Ä‘á»™ng khi bố trA­ quỹ đất, đề xuất dá»± A¡n xA¢y dá»±ng nhA  ở xA£ há»™i Ä‘A¡p ứng nhu cầu theo Ä‘Aºng chÆ°Æ¡ng trA¬nh, kế hoạch đặt ra.

Việc triển khai xA¢y dá»±ng nhA  ở xA£ há»™i tại quỹ đất 20% phụ thuá»™c vA o cA´ng tA¡c giải phA³ng mặt bằng, kinh phA­ đầu tÆ° xA¢y dá»±ng hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tÆ° dá»± A¡n nhA  ở thÆ°Æ¡ng mại nAªn tiến Ä‘á»™ thường chậm. Trong khi Ä‘A³, má»™t số dá»± A¡n nhA  ở xA£ há»™i Ä‘A£ đủ Ä‘iều kiện mua nhA  nhÆ°ng khA´ng cA³ người mua do nằm tại cA¡c khu vá»±c xa trung tA¢m, chÆ°a đầy đủ hệ thống dịch vụ cA´ng cá»™ng vA  chÆ°a thuận tiện về kết nối hạ tầng vá»›i trung tA¢m thA nh phố.

LiAªn quan vấn đề về vốn, việc đầu tÆ° xA¢y dá»±ng hạ tầng kỹ thuật ngoA i hA ng rA o dá»± A¡n nhA  ở xA£ há»™i chủ yếu bằng ngA¢n sA¡ch nhA  nÆ°á»›c nAªn gặp khA³ khăn về nguồn vốn. CA¹ng vá»›i Ä‘A³, do khA´ng thu tiền sá»­ dụng đất nAªn tại má»™t số dá»± A¡n nhA  ở xA£ há»™i cA³ lợi thế về vị trA­, thÆ°Æ¡ng mại cao, giA¡ nhA  ở xA£ há»™i cA³ sá»± chAªnh lệch lá»›n so vá»›i nhA  thÆ°Æ¡ng mại cA¹ng khu vá»±c nAªn dẫn đến tA¬nh trạng mua Ä‘i bA¡n lại trA¡i quy định, gA¢y khA³ khăn trong việc quản lA½ đối tượng được há»— trợ nhA  ở xA£ há»™i...

Kiến nghị cA¡c giải phA¡p đặc thA¹

Do Ä‘A³, nhằm triển khai cA³ hiệu quả chÆ°Æ¡ng trA¬nh phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i trAªn địa bA n, UBND TP HA  Ná»™i Ä‘A£ kiến nghị má»™t số giải phA¡p đặc thA¹: NghiAªn cứu bổ sung quỹ đất để phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i khi lập phAª duyệt quy hoạch phA¢n khu Ä‘A´ thị, quy hoạch Ä‘A´ thị; triển khai 5 khu Ä‘A´ thị nhA  ở xA£ há»™i tập trung Ä‘A£ được Thủ tÆ°á»›ng đồng A½ về nguyAªn tắc để bổ sung má»™t phần vA o quỹ nhA  ở xA£ há»™i thA nh phố giai Ä‘oạn 2016-2020 vA  cA¡c năm tiếp theo; tiếp tục rA  soA¡t quỹ đất 20% theo quy định trÆ°á»›c Ä‘A¢y của UBND thA nh phố để phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i.

Đồng thời, UBND TP HA  Ná»™i cÅ©ng kiến nghị Bá»™ XA¢y dá»±ng bA¡o cA¡o Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ quy định bổ sung trA¡ch nhiệm phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i đối vá»›i cA¡c dá»± A¡n nhA  ở thÆ°Æ¡ng mại Ä‘A£ được giao chủ đầu tÆ° trÆ°á»›c thời Ä‘iểm Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngA y 20-10-2015 của ChA­nh phủ cA³ hiệu lá»±c nhÆ°ng đến nay chậm triển khai; chỉ đạo cA¡c bá»™, cÆ¡ quan trung Æ°Æ¡ng Ä‘A³ng trAªn địa bA n thA nh phố khẩn trÆ°Æ¡ng rA  soA¡t quy hoạch, đẩy nhanh việc di dời ra ngoA i ná»™i thA nh cA¡c trụ sở cÆ¡ quan, cA¡c bệnh viện vA  trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thuá»™c diện trung Æ°Æ¡ng quản lA½ theo quy hoạch chung xA¢y dá»±ng Thủ Ä‘A´ Ä‘A£ được Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ phAª duyệt.

Về đất Ä‘ai, UBND TP HA  Ná»™i kiến nghị rA  soA¡t tổng hợp lập danh mục toA n bá»™ quỹ đất 20% trong cA¡c dá»± A¡n đầu tÆ° xA¢y dá»±ng nhA  ở thÆ°Æ¡ng mại vA  kiAªn quyết thu hồi hoặc dừng cA¡c dá»± A¡n chậm triển khai để đề xuất vị trA­ quỹ đất phục vụ phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i giai Ä‘oạn đến năm 2020 vA  cA¡c năm tiếp theo.

Về cÆ¡ chế chA­nh sA¡ch, thA nh phố cÅ©ng kiến nghị Bá»™ XA¢y dá»±ng bA¡o cA¡o Thủ tÆ°á»›ng nghiAªn cứu ban hA nh nhiều chA­nh sA¡ch Æ°u Ä‘A£i hÆ¡n nữa nhằm thu hAºt cA¡c nhA  đầu tÆ° tham gia, giảm gA¡nh nặng cho ngA¢n sA¡ch để đẩy mạnh phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i cho thuAª, cho thuAª mua, nhất lA  nhA  ở cho cA´ng nhA¢n, sinh viAªn. NghiAªn cứu cA¡c mA´ hA¬nh đầu tÆ° bằng nguồn vốn ngoA i ngA¢n sA¡ch vA  ban hA nh cA¡c cÆ¡ chế chA­nh sA¡ch Æ°u Ä‘A£i đặc thA¹, vA­ dụ phA¡t triển mA´ hA¬nh liAªn kết đầu tÆ° giữa doanh nghiệp vA  đối tượng thu nhập thấp. Theo Ä‘A³, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tÆ° ban đầu, hưởng lợi nhuận định mức, người dA¢n kA½ hợp đồng vá»›i doanh nghiệp gA³p vốn vA  chỉ định chủ đầu tÆ°. NghiAªn cứu xA¢y dá»±ng cÆ¡ chế chA­nh sA¡ch đầu tÆ° Æ°u Ä‘A£i đặc thA¹ theo mA´ hA¬nh đối tA¡c cA´ng - tÆ° (PPP), đồng thời tạo cÆ¡ chế há»— trợ đầu tÆ° từ trung Æ°Æ¡ng vA  nguồn vốn của thA nh phố để phA¡t triển nhA  ở xA£ há»™i.

NgoA i ra, UBND TP HA  Ná»™i kiến nghị Bá»™ XA¢y dá»±ng bA¡o cA¡o Thủ tÆ°á»›ng cho phA©p thA nh phố chỉ định chủ đầu tÆ° thá»±c hiện dá»± A¡n đầu tÆ° xA¢y dá»±ng nhA  ở xA£ há»™i đối vá»›i cA¡c nhA  đầu tÆ° Ä‘A£ được lá»±a chọn lập quy hoạch xA¢y dá»±ng chi tiết tá»· lệ 1/500 trAªn cÆ¡ sở thống nhất chủ trÆ°Æ¡ng bằng văn bản vá»›i Bá»™ XA¢y dá»±ng. NghiAªn cứu miá»…n giảm thủ tục cấp phA©p xA¢y dá»±ng cA¡c cA´ng trA¬nh thuá»™c dá»± A¡n nhA  ở xA£ há»™i.
 
Theo hanoimoi.com.vn 5/12/2018