Việt Nam tham dự Hội nghị Kinh tế Xanh bền vững

05/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Từ ngA y 26 - 28/11, tại Nairobi, Kenya diá»…n ra Há»™i nghị Kinh tế Xanh bền vững (SBEC). Há»™i nghị do Kenya, Canada vA  Nhật Bản đồng tổ chức vá»›i sá»± há»— trợ của UNDP; 18.000 đại biểu từ 183 quốc gia, trong Ä‘A³ cA³ gần 40 nguyAªn thủ quốc gia, người đứng đầu chA­nh phủ cA¡c nÆ°á»›c, hÆ¡n 50 Bá»™ trưởng cA¹ng nhiều quan chức, nhiều học giả, tổ chức quốc tế, tổ chức xA£ há»™i trAªn toA n thế giá»›i tham dá»±.
ĐoA n Việt Nam gồm đại diện Bá»™ TA i nguyAªn MA´i trường, Bá»™ NA´ng nghiệp vA  PhA¡t triển NA´ng thA´n vA  Bá»™ Ngoại giao tham dá»±. 
Tại phiAªn họp chuyAªn đề HA nh Ä‘á»™ng khA­ hậu, NA´ng nghiệp, Quản lA½ rA¡c thải vA  A´ nhiá»…m Đại dÆ°Æ¡ng, đại biểu Phạm Thị Gấm (Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường Việt Nam) Ä‘A£ cA³ bA i phA¡t biểu về A´ nhiá»…m mA´i trường nÆ°á»›c do chất thải tAºi nilon. BA i phA¡t biểu nAªu bật những thA¡ch thức lá»›n mA  cA¡c quốc gia Ä‘ang phải đối mặt, đặc biệt lA  cA¡c nÆ°á»›c Ä‘ang phA¡t triển nhÆ° Việt Nam, cÅ©ng nhÆ° chỉ ra má»™t trong những nguyAªn nhA¢n của tA¬nh trạng nA y lA  giA¡ tAºi nilon quA¡ rẻ.
ĐoA n Việt Nam cÅ©ng chia sẻ cA¡c chA­nh sA¡ch của Việt Nam trong việc giải quyết cA¡c thA¡ch thức A´ nhiá»…m mA´i trường nÆ°á»›c do chất thải tAºi nilon, đồng thời khuyến nghị má»™t số giải phA¡p giảm thiểu việc sá»­ dụng tAºi nilon nhÆ° chuyển sang dA¹ng tAºi nilon sinh học tá»± phA¢n hủy, tăng thuế bảo vệ mA´i trường lAªn tAºi nilon truyền thống.
BAªn lề há»™i nghị, ĐoA n đại biểu Việt Nam Ä‘A£ tiếp xAºc song phÆ°Æ¡ng vá»›i Ä‘oA n Đại biểu Canada. Việt Nam ủng há»™ cA¡c ná»™i dung vA  kế hoạch hA nh Ä‘á»™ng của SBEC 2018 vA  chia sẻ vá»›i phA­a Canada về việc Việt Nam Ä‘A£ vA  Ä‘ang chủ Ä‘á»™ng tA­ch cá»±c trong việc thá»±c hiện nhiều mục tiAªu phA¡t triển phA¹ hợp vá»›i ná»™i dung của khA¡i niệm kinh tế xanh bền vững, Ä‘iển hA¬nh lA  viện ban hA nh Chiến lược phA¡t triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, đồng thời đề nghị Canada tiếp tục há»— trợ thá»±c hiện cA¡c kế hoạch hA nh Ä‘á»™ng của Chiến lược biển Việt Nam trong thời gian tá»›i.
Ghi nhận vA  Ä‘A¡nh giA¡ cao ná»— lá»±c của Việt Nam trong triển khai ChÆ°Æ¡ng trA¬nh nghị sá»± 2030 của LiAªn hợp quốc về phA¡t triển bền vÅ©ng vA  chống biến đổi khA­ hậu, PhA³ Trợ lA½ Thứ trưởng Bá»™ CA¡c vấn đề Quốc tế phụ trA¡ch vấn đề mA´i trường vA  biến đổi khA­ hậu Canada, bA  Issabelle Berard khẳng định, Canada sẽ xem xA©t há»— trợ má»™t số kế hoạch hA nh Ä‘á»™ng trong chiến lược Biển của Việt Nam, đồng thời đề nghị Việt Nam chuẩn bị cA¡c đề A¡n cụ thể vA  khả thi để nhận được há»— trợ về tA i chA­nh vA  kỹ thuật từ Canada.
 
Theo monre.gov.vn 30/11/2018