HA  Ná»™i thA´ng qua danh sA¡ch dá»± A¡n thu hồi đất năm 2019

05/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 7 khA³a XV, Há»™i đồng NhA¢n dA¢n thA nh phố HA  Ná»™i Ä‘A£ thA´ng qua danh mục 1.686 dá»± A¡n thu hồi đất năm 2019 vA  308 cA´ng trA¬nh, dá»± A¡n chuyển mục Ä‘A­ch đất trồng lAºa, rừng phA²ng há»™ vá»›i 97 đại biểu biểu quyết tA¡n thA nh, chiếm 95,1% tổng số đại biểu

Theo Ä‘A³, 1.686 dá»± A¡n thuá»™c danh mục thu hồi đất năm 2019 cA³ diện tA­ch gần 5.600 ha vA  308 cA´ng trA¬nh, dá»± A¡n chuyển mục Ä‘A­ch đất trồng lAºa, rừng phA²ng há»™, rừng đặc dụng năm 2019 cA³ diện tA­ch hÆ¡n 500 ha.

Theo UBND thA nh phố HA  Ná»™i, ngay từ đầu năm 2018, cA¡c sở, ngA nh ThA nh phố Ä‘A£ chủ Ä‘á»™ng phối hợp, tập trung hÆ°á»›ng dẫn thA¡o gỡ cho cA¡c chủ đầu tÆ° vA  UBND cA¡c quận, huyện, thị xA£ để triển khai cA¡c thủ tục liAªn quan đến đầu tÆ°, đất Ä‘ai, xA¢y dá»±ng để thá»±c hiện dá»± A¡n cA³ sá»­ dụng đất trAªn địa bA n thA nh phố.

Kết quả, tA­nh đến ngA y 1/10/2018, số dá»± A¡n thu hồi đất lA  1.174 dá»± A¡n, diện tA­ch thu hồi hÆ¡n 3.500 ha (đạt 62% kế hoạch, Æ°á»›c thá»±c hiện đến 31/12/2018 đạt 70%); số dá»± A¡n chuyển mục Ä‘A­ch sá»­ dụng đất trồng lAºa, rừng phA²ng há»™, rừng đặc dụng lA  346 dá»± A¡n, diện tA­ch chuyển mục Ä‘A­ch gần 577 ha (đạt 59,5% kế hoạch, Æ°á»›c thá»±c hiện đến 31/12/2018 đạt 65%).                ThA nh ủy viAªn, GiA¡m đốc Sở TN&MT HN Nguyá»…n Trọng ĐA´ng trA¬nh bA y 
                        danh mục dá»± A¡n thu hồi đất năm 2019 tại kỳ họp HĐND TP

Theo GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i Nguyá»…n Trọng ĐA´ng, kết quả thá»±c hiện nhÆ° trAªn chÆ°a đạt kế hoạch năm 2018 do má»™t số quy định về đầu tÆ°, xA¢y dá»±ng, đất Ä‘ai, mA´i trường cA²n cA³ sá»± chồng chA©o, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định; má»™t số dá»± A¡n vÆ°á»›ng mắc trong thá»±c hiện giải phA³ng mặt bằng.

Trong khi Ä‘A³, cA´ng tA¡c đăng kA½ má»™t số chỉ tiAªu quy hoạch sá»­ dụng đất của cA¡c chủ đầu tÆ° vA  má»™t số UBND quận, huyện, thị xA£ chÆ°a sA¡t vá»›i nhu cầu phA¡t triển kinh tế - xA£ há»™i cÅ©ng nhÆ° khả năng thá»±c hiện; UBND cA¡c quận, huyện vA  thị xA£ lập, phAª duyệt dá»± A¡n đấu giA¡ quyền sá»­ dụng đất khA´ng đảm bảo tA­nh khả thi; nhiều chủ đầu tÆ° triển khai cA²n cầm chừng, cA¢n đối nguồn lá»±c vA  cA²n chờ Ä‘A³n nhu cầu của thị trường bất Ä‘á»™ng sản, vA¬ vậy chÆ°a quyết liệt thá»±c hiện trong cA´ng tA¡c giải phA³ng mặt bằng, dẫn đến tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± A¡n chậm lA m ảnh hưởng đến kết quả thá»±c hiện cA¡c chỉ tiAªu, kế hoạch sá»­ dụng đất.

Để hoA n thA nh cA´ng tA¡c thu hồi đất, chuyển đổi mục Ä‘A­ch sá»­ dụng đất trAªn địa bA n thA nh phố năm 2019, HĐND thA nh phố HA  Ná»™i giao UBND thA nh phố tiếp tục rA  soA¡t quy mA´, diện tA­ch của từng dá»± A¡n, Ä‘A¡nh giA¡ tiến Ä‘á»™ triển khai, sắp xếp thứ tá»± Æ°u tiAªn thá»±c hiện theo tA­nh cấp thiết của từng dá»± A¡n, đảm bảo mục tiAªu sá»­ dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.

Sau thu hồi, yAªu cầu chủ đầu tÆ° sá»›m Ä‘Æ°a đất vA o sá»­ dụng hiệu quả, kiAªn quyết xá»­ lA½ cA¡c dá»± A¡n chậm triển khai, vi phạm Luật Đất Ä‘ai theo quy định.

Trong trường hợp phA¡t sinh yAªu cầu sá»­ dụng đất để thá»±c hiện cA¡c cA´ng trA¬nh, dá»± A¡n quan trọng, cấp bA¡ch vA¬ lợi A­ch quốc gia, lợi A­ch cA´ng cá»™ng mA  chÆ°a cA³ trong danh mục được HĐND thA nh phố thA´ng qua, UBND thA nh phố trA¬nh thường trá»±c HĐND thA nh phố thống nhất trÆ°á»›c khi quyết định thu hồi đất vA  bA¡o cA¡o tại kỳ họp gần nhất.

BAªn cạnh Ä‘A³, UBND thA nh phố cần tiếp tục thá»±c hiện cải cA¡ch hA nh chA­nh, nhất lA  giải quyết cA¡c thủ tục hA nh chA­nh trong lÄ©nh vá»±c đầu tÆ°, xA¢y dá»±ng vA  đất Ä‘ai để thá»±c hiện cA¡c dá»± A¡n đầu tÆ° trong vA  ngoA i ngA¢n sA¡ch trAªn địa bA n thA nh phố theo Ä‘Aºng kế hoạch đề ra; cA´ng khai danh mục cA¡c dá»± A¡n, cA´ng trA¬nh trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục Ä‘A­ch sá»­ dụng đất lAºa, rừng phA²ng há»™, rừng đặc dụng năm 2019 để nhA¢n dA¢n theo dAµi, giA¡m sA¡t theo quy định; tiếp tục lA m tốt cA´ng tA¡c tuyAªn truyền, cA´ng khai, minh bạch để tạo sá»± đồng thuận trong nhA¢n dA¢n; thá»±c hiện Ä‘Aºng quy định về bồi thường, há»— trợ tA¡i định cÆ° cho tổ chức, cA¡ nhA¢n bị thu hồi đất, đảm bảo người dA¢n cA³ cuá»™c sống tốt hÆ¡n hoặc bằng nÆ¡i ở cÅ©./.