Thanh tra toA n diện việc quản lA½, sá»­ dụng đất rừng ở huyện SA³c SÆ¡n

03/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

PhA³ Thủ tÆ°á»›ng Thường trá»±c TrÆ°Æ¡ng HA²a BA¬nh yAªu cầu UBND thA nh phố HA  Ná»™i chỉ đạo cA´ng tA¡c thanh tra toA n diện việc quản lA½, sá»­ dụng đất rừng trAªn địa bA n huyện SA³c SÆ¡n.
Trong những ngA y vừa qua, nhiều bA¡o cA³ bA i viết phản A¡nh tA¬nh trạng cA¡c cA´ng trA¬nh xA¢y dá»±ng vi phạm trAªn đất rừng phA²ng há»™ tại nhiều xA£ thuá»™c huyện SA³c SÆ¡n, thA nh phố HA  Ná»™i gA¢y bức xAºc dÆ° luận.
Về việc nA y, PhA³ Thủ tÆ°á»›ng yAªu cầu UBND thA nh phố HA  Ná»™i, Bá»™ NA´ng nghiệp vA  PhA¡t triển nA´ng thA´n, Bá»™ CA´ng an khẩn trÆ°Æ¡ng bA¡o cA¡o kết quả thá»±c hiện A½ kiến chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ về việc xá»­ lA½ sau thanh tra đất rừng huyện SA³c SÆ¡n tại Văn bản số 2664/VPCP-V.I ngA y 22/5/2006 của Văn phA²ng ChA­nh phủ trÆ°á»›c ngA y 15/12/2018.
Đồng thời, PhA³ Thủ tÆ°á»›ng yAªu cầu UBND thA nh phố HA  Ná»™i chỉ đạo cA´ng tA¡c thanh tra toA n diện việc quản lA½, sá»­ dụng đất rừng trAªn địa bA n huyện SA³c SÆ¡n, đảm bảo kết luận đầy đủ, chA­nh xA¡c, khA¡ch quan vA  xá»­ lA½ nghiAªm cA¡c vi phạm theo Ä‘Aºng quy định của phA¡p luật, bA¡o cA¡o Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ trÆ°á»›c ngA y 1/2/2019.
Theo ktdt.vn 29/11/2018