KA½ kết BiAªn bản ghi nhá»› hợp tA¡c trong lÄ©nh vá»±c quản lA½ chất lượng mA´i trường khA´ng khA­ vA  đất Ä‘ai

03/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 27/11/2018, đồng chA­ Nguyá»…n Trọng ĐA´ng - ThA nh ủy viAªn, GiA¡m đốc Sở TN&MT HN,Trưởng Ä‘oA n cA´ng tA¡c của HA  Ná»™i Ä‘A£ cA¹ng cA¡c thA nh viAªn ĐoA n tham dá»± trÆ°ng bA y cA¡c kết quả thA nh tá»±u Ä‘A£ đạt được của thA nh phố HA  Ná»™i, thăm quan vA  kA½ kết cA¡c BiAªn bản ghi nhá»› hợp tA¡c tại triển lA£m Pollutec 2018, thA nh phố Lyon - Cá»™ng hoA  PhA¡p. 
                 
ĐoA n cA´ng tA¡c của TP HN vá»›i cA¡c tổ chức tham gia kA½ kết hợp tA¡c
                                trong lÄ©nh vá»±c quản lA½ chất lượng khA´ng khA­

Trong khuA´n khổ triển lA£m Pollutec 2018, Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HA  Ná»™i đA£ kA½ kết 03 BiAªn bản ghi nhá»› vA  hợp tA¡c trong lÄ©nh vá»±c quản lA½ chất lượng mA´i trường khA´ng khA­ vA  đất Ä‘ai cụ thể: KA½ BiAªn bản ghi nhá»› vá»›i tập Ä‘oA n Envea - Cá»™ng hoA  PhA¡p để há»— trợ thA nh phố HA  Ná»™i trong việc quản lA½ chất lượng mA´i trường khA´ng khA­: nA¢ng cao năng lá»±c quan trắc vA  tA i trợ cA¡c trang thiết bị quan trắc mA´i trường khA´ng khA­ tá»± Ä‘á»™ng; KA½ BiAªn bản ghi nhá»› vá»›i tổ chức Aria Technologies - Cá»™ng hoA  PhA¡p để há»— trợ việc xA¢y dá»±ng mA´ hA¬nh hoA¡ vA  dá»± bA¡o chất lượng mA´i trường khA´ng khA­ trAªn địa bA n thA nh phố HA  Ná»™i; KA½ kết biAªn bản ghi nhá»› vá»›i CA´ng ty Valgo về há»— trợ ThA nh phố HA  Ná»™i trong xá»­ lA½ A´ nhiá»…m chất lượng đất. Sau Ä‘A³, hai bAªn sẽ đề xuất cA¡c giải phA¡p tổng thể vA  từng giai Ä‘oạn Æ°u tiAªn để xá»­ lA­ A´ nhiá»…m chất lượng đất trAªn địa bA n ThA nh phố. CA´ng ty Valgo cÅ©ng cam kết sẽ phối hợp vá»›i cA¡c cÆ¡ quan há»— trợ tA i chA­nh của PhA¡p để tA i trợ má»™t số dá»± A¡n thA­ Ä‘iểm về xá»­ lA­ A´ nhiá»…m đất cho ThA nh phố HA  Ná»™i.
   ThA nh ủy viAªn, GiA¡m đốc Sở TN&MT Nguyá»…n Trọng ĐA´ng cA¹ng cA¡c thA nh viAªn Ä‘oA n
                           thăm quan cA¡c mA´ hA¬nh tại triển lA£m Pollutec 2018

Thay mặt Ä‘oA n, đồng chA­ Nguyá»…n Trọng ĐA´ng - GiA¡m đốc Sở TN&MT HN, Trưởng Ä‘oA n cA´ng tA¡c Ä‘A£ cảm Æ¡n sá»± hiếu khA¡ch, tiếp Ä‘A³n trọng thị của cA¡c tổ chức, tập Ä‘oA n Cá»™ng hA²a PhA¡p dA nh cho Ä‘oA n. Tin tưởng rằng vá»›i thiện chA­ sẵn cA³, sá»± hợp tA¡c giữa cA¡c tổ chức vá»›i HA  Ná»™i trong lÄ©nh vá»±c quản lA½ chất lượng mA´i trường khA´ng khA­; xA¢y dá»±ng mA´ hA¬nh hoA¡ vA  dá»± bA¡o chất lượng mA´i trường khA´ng khA­; xá»­ lA½ A´ nhiá»…m đất sẽ đạt được mục tiAªu đề ra vA  thA nh cA´ng tốt đẹp. Mong muốn ngay trong thời gian tá»›i, cA¡c bAªn sẽ triển khai ngay cA¡c ná»™i dung của bản ghi nhá»› hợp tA¡c./.
                                                                                            Anh Minh, ảnh Ngọc Sơn