PhAª duyệt Chỉ giá»›i đường đỏ tuyến đường gom từ nAºt giao cầu Thanh TrA¬ đến cầu vượt PhAº Thị, tá»· lệ 1/500 tại quận Long BiAªn vA  huyện Gia LA¢m, thA nh phố HA  Ná»™i

30/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 26/11/2018, PhA³ Chủ tịch UBND thA nh phố HA  Ná»™i Nguyá»…n Thế HA¹ng kA½ ban hA nh Quyết định số 6435/QĐ-UBND về việc phAª duyệt Chỉ giá»›i đường đỏ tuyến đường gom từ nAºt giao cầu Thanh TrA¬ đến cầu vượt PhAº Thị, tá»· lệ 1/500 tại quận Long BiAªn vA  huyện Gia LA¢m, thA nh phố HA  Ná»™i.
Theo Ä‘A³, Tuyến đường Ä‘i qua khu vá»±c phường Thạch BA n (quận Long BiAªn), thị trấn TrA¢u Quỳ vA  xA£ DÆ°Æ¡ng XA¡ (huyện Gia LA¢m). Tổng chiều dA i tuyến đường khoảng 4,2 km. Tuyến đường cA³ Ä‘iểm đầu (Ä‘iểm 1) tại nAºt giao hoA n chỉnh giữa dá»± A¡n cầu Thanh TrA¬ vá»›i Quốc lá»™ 5, Ä‘iểm cuối (Ä‘iểm 20) tại nAºt giao giữa đường 179 vá»›i đường Nguyá»…n Đức Thuận (cầu vượt PhAº Thị) được xA¡c định phA¹ hợp vá»›i Quy hoạch chung xA¢y dá»±ng Thủ Ä‘A´ Ä‘A£ được Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ phAª duyệt, Quy hoạch phA¢n khu Ä‘A´ thị N11 Ä‘A£ được UBND thA nh phố HA  Ná»™i phAª duyệt.
Tuyến đường được chia lA m 02 Ä‘oạn. Đoạn 1 vá»›i quy mA´ mặt cắt ngang rá»™ng B=17m, trong Ä‘A³ lA²ng đường rá»™ng 10,5m, vỉa hA¨ phA­a đường sắt rá»™ng 2m, vỉa hA¨ phA­a khu dA¢n cÆ° rá»™ng 4,5 m. Đoạn 2 vá»›i quy mA´ mặt cắt ngang rá»™ng B=22m, trong Ä‘A³ lA²ng đường rá»™ng 10,5m, vỉa hA¨ 02 bAªn má»—i bAªn rá»™ng 5,75m.
Giao UBND huyện Gia LA¢m, UBND quận Long BiAªn chủ trA¬, phối hợp vá»›i Sở Quy hoạch Kiến trAºc vA  cA¡c Ä‘Æ¡n vị liAªn quan tổ chức cA´ng bố cA´ng khai hồ sÆ¡ chỉ giá»›i đường đỏ tuyến đường được UBND ThA nh phố phAª duyệt./.
Theo thudo.gov.vn 27/11/2018