HA  Ná»™i mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm vá»›i thA nh phố thA´ng minh Alcobendas thủ Ä‘A´ Madrid - TA¢y Ban Nha

29/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 21/11/2018, trong khuA´n khổ chÆ°Æ¡ng trA¬nh cA´ng tA¡c của Ä‘oA n đại biểu thA nh phố HA  Ná»™i tại TA¢y Ban Nha, đồng chA­ Nguyá»…n Trọng ĐA´ng -ThA nh ủy viAªn, GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn MA´i trường thA nh phố HA  Ná»™i, Trưởng Ä‘oA n cA´ng tA¡c Ä‘A£ đến lA m việc vá»›i TA²a Thị chA­nh thA nh phố Alcobendas tại Thủ Ä‘A´ Madrid. ChÆ°Æ¡ng trA¬nh được thá»±c hiện vá»›i sá»± há»— trợ, phối hợp vA  cA¹ng tham gia của Đại sứ quA¡n Việt Nam tại TA¢y Ban Nha.

Tại buổi lA m việc, NgA i Ignacio Garcia de Vinuesa - Thị trưởng Ä‘A£ bA y tỏ niềm vinh dá»± được Ä‘A³n tiếp Ä‘oA n cA´ng tA¡c của thA nh phố HA  Ná»™i vA  coi Ä‘A¢y lA  cÆ¡ há»™i để hai bAªn thAºc đẩy hÆ¡n nữa mối quan hệ hợp tA¡c giữa hai thA nh phố trong tÆ°Æ¡ng lai.
      GiA¡m đốc Sở TN&MT Nguyá»…n Trọng ĐA´ng lA m việc vá»›i Đại sứ Việt Nam tại TBN

NgA i Thị trưởng Ä‘A£ giá»›i thiệu vá»›i Ä‘oA n thA nh phố HA  Ná»™i về tA¬nh hA¬nh kinh tế - xA£ há»™i cÅ©ng nhÆ° cA¡c cÆ¡ chế chA­nh sA¡ch thu hAºt đầu tÆ° của ThA nh phố. Được biết, Alcobendas lA  má»™t trong những ThA nh phố hA ng đầu của TA¢y Ban Nha vá»›i dA¢n số khoảng trAªn 100 nghA¬n dA¢n, diện tA­ch khoảng 45 km2.

Alcobendas được biết đến nhÆ° má»™t trong những Ä‘A´ thị thA´ng minh được quản trị tốt nhất trAªn thế giá»›i, Ä‘iều Ä‘A³ Ä‘A£ được minh chứng bằng giải thưởng ThA nh phố Quản lA­ xuất sắc của ChA¢u A‚u mA  Alcobendas vừa được ChA¢u A‚u trao tặng vA o thA¡ng 10 năm 2018.

NgoA i ra, cA¡c quan chức của ThA nh phố Alcobendas cÅ©ng Ä‘A£ giá»›i thiệu vá»›i Ä‘oA n cụ thể về những giải phA¡p vA  thA nh tá»±u trong cA´ng tA¡c quy hoạch Ä‘A´ thị, quản lA­ mA´i trường, đặc biệt trong lÄ©nh vá»±c thu gom vA  xá»­ lA­ chất thải sinh hoạt.                                       GiA¡m đốc Sở TN&MT HN Nguyá»…n Trọng ĐA´ng lA m việc vá»›i
     Chủ tịch ThA nh phố Alcobendas; Đại sứ đặc mệnh toA n quyền VN tại TA¢y Ban Nha

Đồng chA­ Nguyá»…n Trọng ĐA´ng - Trưởng Ä‘oA n cA´ng tA¡c cảm Æ¡n NgA i Thị trưởng vA  cA¡c cá»™ng sá»± Ä‘A£ dA nh thời gian tiếp Ä‘oA n, chAºc mừng những thA nh tá»±u vA  cA¡c kết quả đạt được của ThA nh phố Alcobendas trong thời gian vừa qua, đặc biệt lA  việc giải quyết cA¡c vấn đề trong quA¡ trA¬nh xA¢y dá»±ng vA  phA¡t triển Ä‘A´ thị thA´ng minh. Đồng thời giá»›i thiệu khA¡i quA¡t về tA¬nh hA¬nh kinh tế xA£ há»™i, vA  những vấn đề, thA¡ch thức mA  ThA nh phố HA  Ná»™i Ä‘ang gặp phải trong quA¡ trA¬nh Ä‘A´ thị hA³a. Mong muốn, hai nÆ°á»›c, hai thA nh phố sẽ thAºc đẩy cA¡c mối quan hệ hợp tA¡c trong tÆ°Æ¡ng lai trAªn cA¡c tất cả cA¡c lÄ©nh vá»±c nA³i chung vA  lÄ©nh vá»±c MA´i trường nA³i riAªng.
                                   CA¡c đại biểu tham dá»± chụp ảnh lÆ°u niệm

Kết thAºc buổi lA m việc, NgA i Thị trưởng ThA nh phố Alcobendas Ä‘A£ bA y tỏ sẵn sA ng dA nh mọi sá»± ủng há»™, kinh nghiệm vA  cA´ng nghệ tiAªn tiến trong quản trị Ä‘A´ thị thA´ng minh để hợp tA¡c vá»›i ThA nh phố HA  Ná»™i./.