Hà Nội: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

26/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 23/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 9828/STNMT-CCBVMT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phát động phong trào“Chống rác thải nhựa”.

Để thực hiện phong trào này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tuyên truyền, phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan, cộng đồng về nguy cơ gây ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Bên cạnh đó, phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 2020 và những năm tiếp theo” và đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến nội dung “Chống rác thải nhựa” gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ này. Văn bản đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/12/2018 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường./.