Khẩn trÆ°Æ¡ng triển khai cÆ¡ chế Má»™t cá»­a quốc gia vA  cA´ng khai Giấy xA¡c nhận đủ Ä‘iều kiện về bảo vệ mA´i trường trong nhập khẩu phế liệu lA m nguyAªn liệu sản xuất

26/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 19 thA¡ng 11 năm 2018 Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường cA³ Văn bản số 6352/BTNMT-CNTT đề nghị cA¡c tỉnh, thA nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng, cA¡c Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường đẩy nhanh việc triển khai cÆ¡ chế má»™t cá»­a quốc gia vA  cA´ng khai Giấy xA¡c nhận đủ Ä‘iều kiện về bảo vệ mA´i trường trong nhập khẩu phế liệu lA m nguyAªn liệu sản xuất.
Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường xA¡c định Ä‘A¢y lA  cA¡c cA´ng việc quan trọng, cấp bA¡ch để thá»±c hiện chỉ đạo của Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg, Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Bộ đề nghị Ủy ban nhA¢n dA¢n cA¡c tỉnh, thA nh phố Ä‘A´n đốc vA  chỉ đạo thá»±c hiện cA¡c cA´ng việc sau:
 
Thứ nhất, cập nhật thường xuyAªn, kịp thời danh sA¡ch cA¡c tổ chức, cA¡ nhA¢n được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xA¡c nhận đủ Ä‘iều kiện về bảo vệ mA´i trường trong nhập khẩu phế liệu lA m nguyAªn liệu sản xuất lAªn Cổng thA´ng tin Ä‘iện tá»­ của Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường vA  Cổng thA´ng tin Má»™t cá»­a quốc gia.
 
Đối vá»›i 21 tỉnh, thA nh phố chÆ°a thá»±c hiện cập nhật vA  cA´ng khai cA¡c Giấy xA¡c nhận Ä‘A£ cấp, khẩn trÆ°Æ¡ng thá»±c hiện cA¡c ná»™i dung cA´ng việc theo hÆ°á»›ng dẫn tại Văn bản 4418/BTNMT-CNTT, hoA n thA nh trong thA¡ng 11 năm 2018.
 
Thứ hai, chỉ đạo Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường vA  cA¡c Ä‘Æ¡n vị cA³ liAªn quan phối hợp vá»›i Ä‘Æ¡n vị đầu mối của Bá»™ để tiếp nhận hệ thống Má»™t cá»­a quốc gia triển khai tại địa phÆ°Æ¡ng, giải quyết cA¡c hồ sÆ¡ thuá»™c thẩm quyền được thá»±c hiện theo CÆ¡ chế Má»™t cá»­a quốc gia cho cA¡c thủ tục hA nh chA­nh liAªn quan đến cấp Giấy xA¡c nhận khi hệ thống vận hA nh chA­nh thức.
 
Đối vá»›i cA¡c hồ sÆ¡ ná»™p trá»±c tiếp hoặc qua dịch vụ bÆ°u chA­nh cA´ng A­ch phải được cập nhật vA  cA´ng khai đầy đủ thA´ng tin Giấy xA¡c nhận theo hÆ°á»›ng dẫn tại Văn bản số 4418/BTNMT-CNTT của Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường.
 
Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường giao Cục CA´ng nghệ thA´ng tin vA  Dữ liệu tA i nguyAªn mA´i trường lA  Ä‘Æ¡n vị đầu mối để phối hợp triển khai cA¡c cA´ng việc trAªn tại địa phÆ°Æ¡ng. ThA´ng tin chi tiết nhÆ° sau:
 
  • LiAªn hệ để cập nhật vA  cA´ng khai Giấy xA¡c nhận: A”ng Nguyá»…n Tuấn Anh, số Ä‘iện thoại: 0978336989, email: ntanh ccntt@monre.gov.vn;
  • LiAªn hệ để triển khai hệ thống Má»™t cá»­a Quốc gia/Má»™t cá»­a ASEAN ngA nh tA i nguyAªn vA  mA´i trường: A´ng Đinh Hải DÆ°Æ¡ng, số Ä‘iện thoại: 0984585282, email: dhduong ccntt@monre.gov.vn:
  • LiAªn hệ bá»™ phận há»— trợ kỹ thuật: số Ä‘iện thoại (024) 37.548.925, email: dvctt@monre. gov.vn.
 
Theo monre.gov.vn 22/11/2018