HA  Ná»™i Ä‘ang triển khai 25 đồ A¡n quy hoạch Ä‘A´ thị vệ tinh

18/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

GiA¡m đốc Sở Quy hoạch - Kiến trAºc HA  Ná»™i LAª Vinh cho biết, đến thời Ä‘iểm hiện tại TP HA  Ná»™i Ä‘ang triển khai lập 25 đồ A¡n quy hoạch cA¡c phA¢n khu trong 5 khu Ä‘A´ thị vệ tinh của TP.
Theo Ä‘A³, trong 5 khu Ä‘A´ thị vệ tinh của TP HA  Ná»™i Ä‘A£ được Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ phAª duyệt trong Đồ A¡n quy hoạch chung xA¢y dá»±ng Thủ Ä‘A´ HA  Ná»™i đến năm 2030, tầm nhA¬n đến năm 2050, bao gồm: Khu Ä‘A´ thị vệ tinh SA³c SÆ¡n Ä‘ang triển khai lập đồ A¡n quy hoạch 6 phA¢n khu; khu Ä‘A´ thị vệ tinh XuA¢n Mai Ä‘ang triển khai 3 phA¢n khu; khu Ä‘A´ thị vệ tinh PhAº XuyAªn Ä‘ang triển khai 3 phA¢n khu; khu Ä‘A´ thị vệ tinh Ä‘ang triển khai 9 phA¢n khu; vA  khu Ä‘A´ thị vệ tinh HA²a Lạc Ä‘ang triển khai 4 phA¢n khu.
TA­nh đến hết thA¡ng 9/2018, Sở Quy hoạch - Kiến trAºc Ä‘A£ trA¬nh UBND TP phAª duyệt 57/68 đồ A¡n quy hoạch phA¢n khu vA  quy hoạch chung. Tá»· lệ phủ kA­n quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ A¡n đạt 83%, tá»· lệ diện tA­ch đạt 86%.
A”ng LAª Vinh cho biết thAªm, hiện nay Sở Ä‘ang tiếp tục hoA n chỉnh cA¡c đồ A¡n cA²n lại theo chỉ của TP. Trong số 11 đồ A¡n cA²n lại, Sở Ä‘A£ trA¬nh UBND TP xem xA©t phAª duyệt 6 đồ A¡n quy hoạch phA¢n khu nằm trong khu vá»±c ná»™i Ä‘A´ lịch sá»­, gồm: đồ A¡n H1-1 (A, B, C) khu vá»±c Phố Cổ thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh quận HoA n Kiếm; đồ A¡n H1-2 thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh quận Ba ĐA¬nh; đồ A¡n H1-3 thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh quận Đống Đa vA  má»™t phần phường Nguyá»…n Du, quận Hai BA  TrÆ°ng; vA  đồ A¡n H1-4 thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh quận Hai BA  TrÆ°ng.
5 đồ A¡n quy hoạch phA¢n khu cA²n lại Ä‘ang được hoA n chỉnh phAª duyệt, gồm: đồ A¡n R5, R5 liAªn quan đến quy hoạch khu Ä‘A´ thị sA´ng Hồng, sA´ng Đuống tại hai huyện: Gia LA¢m vA  MAª Linh; đồ A¡n GN-A thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh huyện ĐA´ng Anh; đồ A¡n quy hoạch chung huyện Gia LA¢m; vA  đồ A¡n quy hoạch chung Ä‘A´ thị vệ tinh HA²a Lạc.
“Trong số 25 đồ A¡n quy hoạch phA¢n khu trong cA¡c Ä‘A´ thị vệ tinh Ä‘A£ được phAª duyệt nhiệm vụ quy hoạch, Ä‘ang tiến hA nh lập đồ A¡n, dá»± kiến trong năm 2019 sẽ hoA n thA nh lập, thẩm định, phAª duyệt khoảng 50% số lượng cA¡c đồ A¡n, tá»· lệ 1/2.000 để thá»±c hiện triển khai cA¡c quy hoạch chung Ä‘A´ thị vệ tinh”, A´ng LAª Vinh nA³i.
Theo ktdt.vn 11/11/2018