Điều chỉnh cục bá»™ Quy hoạch chung xA¢y dá»±ng Thủ Ä‘A´ HA  Ná»™i

17/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

PhA³ Thủ tÆ°á»›ng Trịnh ĐA¬nh DÅ©ng giao Bá»™ XA¢y dá»±ng chủ trA¬, phối hợp vá»›i Bá»™ Quốc phA²ng, Bá»™ TA i nguyAªn vA  MA´i trường vA  cA¡c cÆ¡ quan liAªn quan tổ chức thẩm định ná»™i dung đề xuất Ä‘iều chỉnh cục bá»™ Quy hoạch chung xA¢y dá»±ng Thủ Ä‘A´ HA  Ná»™i đến năm 2030 vA  tầm nhA¬n đến năm 2050 của UBND TP HA  Ná»™i, bA¡o cA¡o Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ theo quy định.
PhA³ Thủ tÆ°á»›ng yAªu cầu UBND TP HA  Ná»™i cA³ trA¡ch nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bá»™ XA¢y dá»±ng cA¡c hồ sÆ¡, tA i liệu liAªn quan đến ná»™i dung đề xuất Ä‘iều chỉnh cục bá»™ nAªu trAªn.
NgA y 26/7/2011, Thủ tÆ°á»›ng ChA­nh phủ Ä‘A£ kA½ Quyết định số 1259/QĐ-TTg phAª duyệt Quy hoạch chung thủ Ä‘A´ HA  Ná»™i đến năm 2030 vA  tầm nhA¬n đến năm 2050. Theo quy hoạch, HA  Ná»™i lA  trung tA¢m đầu nA£o chA­nh trị, hA nh chA­nh của cả nÆ°á»›c, Ä‘A´ thị loại đặc biệt; lA  trung tA¢m văn hA³a, giA¡o dục Ä‘A o tạo vA  khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nÆ°á»›c; lA  má»™t trong những trung tA¢m kinh tế, du lịch, thÆ°Æ¡ng mại, dịch vụ của khu vá»±c ChA¢u A - ThA¡i BA¬nh DÆ°Æ¡ng.
Thủ Ä‘A´ HA  Ná»™i phA¡t triển theo mA´ hA¬nh chA¹m Ä‘A´ thị gồm khu vá»±c Ä‘A´ thị trung tA¢m, 5 Ä‘A´ thị vệ tinh, cA¡c thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thA´ng đường vA nh Ä‘ai kết hợp cA¡c trục hÆ°á»›ng tA¢m, cA³ mối liAªn kết vá»›i mạng lÆ°á»›i giao thA´ng vA¹ng vA  quốc gia. ĐA´ thị trung tA¢m được phA¢n cA¡ch vá»›i cA¡c Ä‘A´ thị vệ tinh, cA¡c thị trấn bằng hA nh lang xanh (chiếm 70% diện tA­ch đất tá»± nhiAªn của TP).
Khu vá»±c Ä‘A´ thị trung tA¢m được phA¡t triển mở rá»™ng từ khu vá»±c ná»™i Ä‘A´ về phA­a TA¢y, Nam đến đường vA nh Ä‘ai 4 vA  về phA­a Bắc vá»›i khu vá»±c MAª Linh, ĐA´ng Anh; phA­a ĐA´ng đến khu vá»±c Gia LA¢m vA  Long BiAªn.
5 Ä‘A´ thị vệ tinh gồm Ä‘A´ thị HA²a Lạc, SÆ¡n TA¢y, XuA¢n Mai, PhAº XuyAªn vA  SA³c SÆ¡n, má»—i Ä‘A´ thị vệ tinh cA³ chức năng há»—n hợp vA  đặc thA¹ riAªng, hoạt Ä‘á»™ng tÆ°Æ¡ng đối Ä‘á»™c lập để há»— trợ vA  chia sẻ vá»›i Ä‘A´ thị trung tA¢m về nhA  ở, Ä‘A o tạo, cA´ng nghiệp, dịch vụ…
Theo ktdt.vn 12/11/2018