ThA nh lập 12 Ä‘oA n giA¡m sA¡t của Quốc há»™i về quản lA½ sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị

17/11/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

SA¡ng 15/11, ĐoA n GiA¡m sA¡t của Quốc há»™i về "Việc thá»±c hiện chA­nh sA¡ch, phA¡p luật về quy hoạch, quản lA½, sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị từ khi Luật Đất Ä‘ai năm 2013 cA³ hiệu lá»±c đến hết năm 2018" tổ chức PhiAªn họp thứ nhất.
PhA³ Chủ tịch Quốc há»™i PhA¹ng Quốc Hiển - Trưởng ĐoA n giA¡m sA¡t cho biết, hiện nay việc quản lA½ vA  sá»­ dụng đất tại Ä‘A´ thị Ä‘ang lA  vấn đề nA³ng nhận được sá»± quan tA¢m của xA£ há»™i. VA¬ vậy, Quốc há»™i Ä‘A£ quyết định tiến hA nh giA¡m sA¡t tối cao về quy hoạch, quản lA½, sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị từ khi Luật Đất Ä‘ai năm 2013 cA³ hiệu lá»±c đến hết năm 2018. ĐoA n giA¡m sA¡t sẽ tập trung vA o giA¡m sA¡t quản lA½ sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị, kể cả Ä‘A´ thị trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng, Ä‘A´ thị loại 1, loại 2.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuá»™c giA¡m sA¡t, trA¡ch nhiệm nặng nề của Ä‘oA n giA¡m sA¡t, PhA³ Chủ tịch Quốc há»™i PhA¹ng Quốc Hiển thA´ng tin thAªm: Kết quả giA¡m sA¡t sẽ được trA¬nh tại kỳ họp thứ 7 Quốc há»™i hA³a 14 để Quốc há»™i cho A½ kiến. Thời gian từ nay đến kỳ họp 7 khA´ng nhiều, do vậy PhA³ Chủ tịch Quốc há»™i đề nghị ĐoA n giA¡m sA¡t cần triển khai ngay cA¡c cA´ng việc theo quy định. TrÆ°á»›c mắt hoA n thiện cA¡c bA¡o cA¡o vA  thA nh lập 12 Ä‘oA n xuống cA¡c địa phÆ°Æ¡ng, trong Ä‘A³ tập trung tại cA¡c thA nh phố lá»›n nhÆ° HA  Ná»™i, Hải PhA²ng, Cần ThÆ¡, TP Hồ ChA­ Minh….
Tiếp Ä‘A³, thay mặt ĐoA n giA¡m sA¡t, PhA³ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc há»™i cA´ng bố Nghị quyết số 61/2018/QH14 ThA nh lập ĐoA n giA¡m sA¡t “Việc thá»±c hiện chA­nh sA¡ch, phA¡p luật về quy hoạch, quản lA½, sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị từ khi Luật Đất Ä‘ai năm 2013 cA³ hiệu lá»±c đến hết năm 2018”. Theo Ä‘A³, phA¢n cA´ng:
A”ng PhA¹ng Quốc Hiển - PhA³ Chủ tịch Quốc há»™i lA m Trưởng ĐoA n giA¡m sA¡t.
A”ng VÅ© Hồng Thanh - Ủy viAªn Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc há»™i lA m PhA³ trưởng ĐoA n Thường trá»±c.
A”ng Phan XuA¢n DÅ©ng - Ủy viAªn Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, CA´ng nghệ vA  MA´i trường của Quốc há»™i lA m PhA³ Trưởng Ä‘oA n.
BA  Nguyá»…n Thanh Hải - Ủy viAªn Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i, Trưởng Ban DA¢n nguyện thuá»™c Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i lA m PhA³ Trưởng Ä‘oA n.
ĐoA n giA¡m sA¡t Ä‘A£ cA´ng bố cA¡c Nghị quyết vA  Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i vA  Văn phA²ng Quốc há»™i.
Cụ thể: Nghị quyết số 537/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc há»™i Danh sA¡ch Ủy viAªn ĐoA n giA¡m sA¡t chuyAªn đề của Quốc há»™i về việc thá»±c hiện chA­nh sA¡ch, phA¡p luật về quy hoạch, quản lA½, sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị từ khi Luật Đất Ä‘ai năm 2014 cA³ hiệu lá»±c đến hết năm 2018. Theo Nghị quyết, danh sA¡ch Ủy viAªn ĐoA n giA¡m sA¡t gồm 23 ủy viAªn thuá»™c cA¡c ủy ban của Quốc há»™i vA  đại diện ĐoA n Đại biểu Quốc há»™i tỉnh, thA nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng nÆ¡i ĐoA n đến giA¡m sA¡t.
Quyết định số 1231/QĐ-VPQH ThA nh lập Tổ giAºp việc ĐoA n giA¡m sA¡t chuyAªn đề của Quốc há»™i về việc thá»±c hiện chA­nh sA¡ch, phA¡p luật về quy hoạch, quản lA½, sá»­ dụng đất Ä‘ai tại Ä‘A´ thị từ khi Luật Đất Ä‘ai năm 2014 cA³ hiệu lá»±c đến hết năm 2018.
CÅ©ng tại phiAªn họp, cA¡c thA nh viAªn ĐoA n giA¡m sA¡t Ä‘A£ gA³p A½ về chÆ°Æ¡ng trA¬nh, kế hoạch, ná»™i dung, phÆ°Æ¡ng thức, thời gian, nhA¢n lá»±c ĐoA n giA¡m sA¡t để hoạt Ä‘á»™ng giA¡m sA¡t đạt hiệu quả, chất lượng cao.
Theo ktdt.vn 15/11/2018