Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/10/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 23/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đối với quản lý cát, sỏi lòng sông; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã được UBND Thành phố phê duyệt để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan khi lập Quy hoạch đô thị, Quy hoạch ngành theo Luật quy hoạch và Nghị định của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./.
 
Theo thudo.gov.vn 25/10/2018