Tập trung thá»±c hiện tốt, phA¡t huy hÆ¡n nữa sức mạnh của cả hệ thống chA­nh trị vA  toA n dA¢n tham gia bảo vệ mA´i trường

10/10/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

ThA nh ủy HA  Ná»™i vừa ban hA nh ThA´ng bA¡o số 1565-TB/TU, truyền đạt kết luận há»™i nghị giao ban của Thường trá»±c ThA nh ủy, HĐND, UBND thA nh phố vá»›i lA£nh đạo quận, huyện, thị xA£ quA½ III/2018. Theo Ä‘A³, để kịp thời phA¡t huy cA¡c Æ°u Ä‘iểm, khắc phục những hạn chế, khuyết Ä‘iểm, tiếp tục tạo chuyển biến rAµ nA©t hÆ¡n về lÄ©nh vá»±c nA y, thời gian tá»›i; cấp ủy, chA­nh quyền, Mặt trận Tổ quốc, cA¡c tổ chức chA­nh trị - xA£ há»™i cA¡c cấp của thA nh phố cần tiếp tục quan tA¢m thá»±c hiện tốt má»™t số nhiệm vụ trọng tA¢m trong cA´ng tA¡c bảo vệ mA´i trường Thủ Ä‘A´ nhÆ° sau:

PhA¡t huy hÆ¡n nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chA­nh trị vA  toA n dA¢n tham gia bảo vệ mA´i trường. ChAº trọng đổi má»›i, nA¢ng cao hiệu quả cA´ng tA¡c tuyAªn truyền để cA¡c doanh nghiệp, cÆ¡ sở sản xuất vA  má»—i người dA¢n cA³ nhận thức Ä‘Aºng vA  hA nh Ä‘á»™ng thiết thá»±c bảo vệ mA´i trường vA  tA i nguyAªn thiAªn nhiAªn. Vận Ä‘á»™ng người dA¢n hạn chế, tiến tá»›i khA´ng sá»­ dụng than tổ ong trong hoạt Ä‘á»™ng dA¢n sinh, tA­ch cá»±c tham gia thu gom rA¡c, vệ sinh tại cA¡c khu dA¢n cÆ°; trồng hoa, cA¢y xanh khu vá»±c sinh sống.

Thá»±c hiện tốt nhA³m giải phA¡p về phA²ng ngừa A´ nhiá»…m mA´i trường. NA¢ng cao hiệu quả cA´ng tA¡c thẩm định, phAª duyệt bA¡o cA¡o Ä‘A¡nh giA¡ tA¡c Ä‘á»™ng mA´i trường cA¡c dá»± A¡n; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giA¡m sA¡t bảo vệ mA´i trường; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cÆ¡ quan quản lA½ mA´i trường vá»›i lá»±c lượng cảnh sA¡t mA´i trường trong đấu tranh phA²ng, chống tá»™i phạm về mA´i trường.                   Uá»· viAªn Bá»™ ChA­nh TRá»?, BA­ thÆ° ThA nh ủy HN HoA ng Trung Hải phA¡t biểu chỉ đạo
                tại Hội nghị giao ban kết quả 01 năm triển khai Nghị quyết về BVMT

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện cA¡c dá»± A¡n nhA  mA¡y xá»­ lA½ chất thải rắn, cA¡c nhA  mA¡y xá»­ lA½ nÆ°á»›c thải khu vá»±c ná»™i Ä‘A´ vA  hệ thống cấp nÆ°á»›c sạch Ä‘A£ được phAª duyệt chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ° theo Ä‘Aºng tiến Ä‘á»™ Ä‘A£ đề ra; ná»— lá»±c phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoA n thA nh chỉ tiAªu từ 95 đến 100% người dA¢n nA´ng thA´n được dA¹ng nÆ°á»›c sạch. Quản lA½ chặt chẽ cA¡c cÆ¡ sở xá»­ lA½ chất thải cA´ng nghiệp, nguy hại. Đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ cA¡c cA´ng trA¬nh xá»­ lA½ nÆ°á»›c thải sinh hoạt khu vá»±c ná»™i thA nh nhằm khắc phục A´ nhiAªm nÆ°á»›c sA´ng TA´ Lịch, sA´ng Lừ, sA´ng SA©t vA  má»™t phần sA´ng Nhuệ. Triển khai từng bÆ°á»›c chÆ°Æ¡ng trA¬nh thu gom vA  xá»­ lA½ nÆ°á»›c thải lÆ°u vá»±c sA´ng Nhuệ - ĐA¡y. Ưu tiAªn, tập trung mọi nguồn lá»±c để đẩy nhanh tiến Ä‘á»™ xA¢y dá»±ng cA¡c nhA  mA¡y xá»­ lA½ nÆ°á»›c thải sinh hoạt tập trung nhằm giải quyết A´ nhiá»…m mA´i trường sA´ng cầu BA¢y.

XA¢y dá»±ng kế hoạch, tăng cường cA´ng tA¡c phối hợp giữa cA¡c cấp, cA¡c ngA nh để sá»›m cA³ phÆ°Æ¡ng A¡n triển khai thá»±c hiện việc di dời 113 cÆ¡ sở gA¢y A´ nhiá»…m mA´i trường vA  khA´ng phA¹ hợp vá»›i quy hoạch ra khỏi khu vá»±c ná»™i Ä‘A´. Tăng cường cA´ng tA¡c thanh tra, kiểm tra, xá»­ lA½ những vi phạm về mA´i trường đối vá»›i cA¡c cA´ng trA¬nh xA¢y dá»±ng, cA¡c cÆ¡ sở sản xuất kinh doanh, cA¡c khu, cụm cA´ng nghiệp, lA ng nghề. KiAªn quyết thu hồi giấy phA©p hoạt Ä‘á»™ng đối vá»›i cA¡c cÆ¡ sở vi phạm nghiAªm trọng hoặc tA¡i phạm nhiều lần. Tăng cường trA¡ch nhiệm của cA¡n bá»™, cA´ng chức lA m cA´ng tA¡c quản lA½ mA´i trường; khen thưởng, Ä‘á»™ng viAªn, khA­ch lệ kịp thời những tập thể, cA¡ nhA¢n cA³ thA nh tA­ch xuất sắc trong thá»±c hiện nhiệm vụ./.