Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội 

Thứ sáu, ngày 05 tháng 10 năm 2018
Ngày 02/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hà Nội cho từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn Thành phố.
Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cho mục đích an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành phố thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định./.
 
Theo thudo.gov.vn 4/10/2018

 

Tin bài liên quan