UBND thA nh phố HA  Ná»™i cA´ng bố cA¡c quyết định về cA´ng tA¡c cA¡n bá»™

22/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Chiều 21/9, UBND ThA nh phố HA  Ná»™i tổ chức Lá»… cA´ng bố cA¡c quyết định về cA´ng tA¡c cA¡n bá»™. Đồng chA­ Nguyá»…n Đức Chung, Chủ tịch UBND ThA nh phố chủ trA¬ buổi lá»…. CA¹ng dá»± PhA³ Chủ tịch Thường trá»±c UBND ThA nh phố Nguyá»…n Văn Sá»­u; cA¡c đồng chA­ PhA³ Chủ tịch UBND ThA nh phố: Nguyá»…n Thế HA¹ng, Nguyá»…n DoA£n Toản, NgA´ Văn QuA½, cA¹ng đại diện má»™t số lA£nh đạo cA¡c sở, ngA nh ThA nh phố.

Tại há»™i nghị, GiA¡m đốc Sở Ná»™i vụ thA nh phố HA  Ná»™i Trần Huy SA¡ng Ä‘A£ cA´ng bố cA¡c quyết định của Chủ tịch UBND thA nh phố HA  Ná»™i về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kA©o dA i thời gian cA´ng tA¡c đối vá»›i 5 đồng chA­.

Cụ thể, cA´ng bố cA¡c quyết định về việc kA©o dA i thời gian giữ chức vụ PhA³ GiA¡m đốc Sở Y tế thA nh phố HA  Ná»™i đối vá»›i A´ng Nguyá»…n Văn Dung, sinh ngA y 25/01/1960 đến thời Ä‘iểm đủ tuổi nghỉ hÆ°u theo quy định; PhA³ ChA¡nh Văn phA²ng UBND thA nh phố HA  Ná»™i Phạm ChA­ CA´ng, sinh ngA y 20/7/1959 đến thời Ä‘iểm đủ tuổi nghỉ hÆ°u theo quy định; Bổ nhiệm A´ng TrÆ°Æ¡ng Việt DÅ©ng, sinh ngA y 19/6/1980, PhA³ ChA¡nh Văn phA²ng UBND thA nh phố HA  Ná»™i, đến nhận cA´ng tA¡c tại Sở Kế hoạch vA  Đầu tÆ° thA nh phố HA  Ná»™i giữ chức vụ PhA³ GiA¡m đốc Sở Kế hoạch vA  Đầu tÆ° thA nh phố HA  Ná»™i; Quyết định bổ nhiệm lại đối vá»›i A´ng HoA ng Đức Hạnh, sinh ngA y 29/3/1961, tiếp tục giữ chức vụ PhA³ GiA¡m đốc Sở Y tế thA nh phố HA  Ná»™i đến thời Ä‘iểm đủ tuổi nghỉ hÆ°u theo quy định.                   Chủ tịch UBND ThA nh phố Nguyá»…n Đức Chung trao quyết định
                                      về cA´ng tA¡c cA¡n bá»™ cho cA¡c đồng chA­

Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngA y 17/9/2018 về việc Bổ nhiệm A´ng LAª Thanh Nam, sinh ngA y 04/3/1971, GiA¡m đốc Văn phA²ng Đăng kA½ đất Ä‘ai, Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường thA nh phố HA  Ná»™i giữ chức vụ PhA³ GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường thA nh phố HA  Ná»™i.

PhA¡t biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP HA  Ná»™i Nguyá»…n Đức Chung thay mặt Ban cA¡n sá»± Đảng UBND TP mong muốn 5 cA¡n bá»™ vừa được trao quyết định tiếp tục ná»— lá»±c, phấn đấu hoA n thA nh xuất sắc cA¡c nhiệm vụ được giao trAªn cÆ°Æ¡ng vị má»›i.

Tại buổi lá»…, đại diện cA¡c đồng chA­ được bổ nhiệm giữ chức vụ má»›i, PhA³ GiA¡m đốc Sở TA i nguyAªn MA´i trường HA  Ná»™i LAª Thanh Nam bA y tỏ xAºc Ä‘á»™ng được cA¡c cấp lA£nh đạo thA nh phố tin tưởng, giao nhiệm vụ; đồng thời hứa sẽ ná»— lá»±c phấn đấu, hoA n thA nh tốt cA¡c nhiệm vụ được giao./.