Tổ chức thá»±c hiện cA¡c hoạt Ä‘á»™ng hưởng ứng Chiến dịch lA m cho thế giá»›i sạch hÆ¡n năm 2018

18/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 11/9, Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HN Ä‘A£ ban hA nh cA´ng văn số 7449/ STNMT - CCBVMT về việc tổ chức thá»±c hiện cA¡c hoạt Ä‘á»™ng há»­ng ứng Chiến dịch LA m cho thế giá»›i sạch hÆ¡n năm 2018.

Để hưởng ứng chiến dịch năm 2018, Sở TA i nguyAªn vA  MA´i trường HN đề nghị UBND cA¡c quận, huyện, thị xA£ quan tA¢m chỉ đạo tổ chức, triển khai cA¡c hoạt Ä‘á»™ng: UBND cA¡c quận, huyện, thị xA£; cA¡c doanh nghiệp trAªn địa bA n ThA nh phố tổ chức triển khai đồng loại cA¡c hoạt Ä‘á»™ng thu gom, xá»­ lA½ chất thải rắn sinh hoạt; tiến hA nh đồng loạt, cA³ hiệu quả cA¡c hoạt Ä‘á»™ng xá»­ lA½ chất thải nhá»±a vA  nilon; PhA¡t Ä‘á»™ng cA¡c phA²ng trA o, huy Ä‘á»™ng sá»± tham gia của cá»™ng đồng thu gom, thu hồi cA¡c bao gA³i hA³a chất bảo vệ thá»±c vật sau sá»­ dụng; Tăng cường thA´ng tin, tuyAªn truyền về cA´ng tA¡c bảo vệ mA´i trường, cA¡c hoạt Ä‘á»™ng hưởng ứng Chiến dịch năm 2018, trong Ä‘A³ tập trung vA o ná»™i dung xá»­ lA½ chất thải rắn sinh hoạt nA´ng thA´n; Tập trung giải quyết cA¡c vấn đề mA´i trường lá»›n, cA¡c Ä‘iểm nA³ng về A´ nhiá»…m mA´i trường thuá»™c phạm vị trA¡ch nhiệm của cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị…
Chi tiết cA´ng văn