PhAª duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Ä‘A´ thị Vibex tá»· lệ 1/500 tại phường Đức Thắng, ĐA´ng Ngạc vA  Thụy PhÆ°Æ¡ng, quận Bắc Từ LiAªm, HA  Ná»™i

17/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

NgA y 13/9/2018, Chủ tịch UBND thA nh phố HA  Ná»™i Nguyá»…n Đức Chung kA½ ban hA nh Quyết định số 4842/QĐ-UBND về việc phAª duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Ä‘A´ thị Vibex tá»· lệ 1/500 tại phường Đức Thắng, ĐA´ng Ngạc vA  Thụy PhÆ°Æ¡ng, quận Bắc Từ LiAªm, HA  Ná»™i.
Theo Quyết định, vị trA­ khu vá»±c nghiAªn cứu thuá»™c địa giá»›i hA nh chA­nh cA¡c phường Đức Thắng, ĐA´ng Ngạc vA  Thụy PhÆ°Æ¡ng, quận Bắc Từ LiAªm, HA  Ná»™i vá»›i phA­a Bắc trA¹ng chỉ giá»›i đường đỏ phA­a Bắc của tuyến đường quy hoạch cA³ quy mA´ mặt cắt ngang B=40m; PhA­a ĐA´ng Bắc trA¹ng chỉ giá»›i đường đỏ phA­a ĐA´ng Bắc của tuyến đường quy hoạch cA³ quy mA´ mặt cắt ngang B=15,5m; PhA­a ĐA´ng trA¹ng chỉ giá»›i đường đỏ phA­a ĐA´ng của tuyến đường quy hoạch cA³ quy mA´ mặt cắt ngang B=30m; PhA­a Nam trA¹ng chỉ giá»›i đường đỏ phA­a Nam của tuyến đường quy hoạch cA³ quy mA´ mặt cắt ngang B=40M; PhA­a TA¢y trA¹ng chỉ giá»›i đường đỏ phA­a TA¢y của tuyến đường quy hoạch cA³ quy mA´ mặt cắt ngang B=17,7m vA  15,5m. Vá»›i tổng diện tA­ch nghiAªn cứu khoảng 485,630 m2 cho khoảng 7000 người.
Vá»›i mục tiAªu đề xuất phA¢n khu chức năng, cÆ¡ cấu sá»­ dụng đất Ä‘ai hợp lA½, hA¬nh thA nh Khu Ä‘A´ thị hiện đại, khá»›p nối hạ tầng xA£ há»™i, hạ tầng kỹ thuật khu vá»±c nghiAªn cứu vA  cA¡c dá»± A¡n xung quanh đảm bảo yAªu cầu phA¡t triển Ä‘A´ thị đồng bá»™, bền vững, bổ sung quỹ nhA  ở thÆ°Æ¡ng mại, nhA  ở xA£ há»™i, nhA  ở cho cA¡n bá»™ chiến sỹ của Bá»™ Quốc phA²ng./.
 
Theo thudo.gov.vn 17/9/2018