Thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố

10/09/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 05/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018 của HĐND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.
Nhằm mục đích chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố, giảm tình trạng đất để hoang hóa, không sử dụng, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri, nhân dân đối với các dự án chậm triển khai; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chính sách pháp luật về đất đai; chuẩn hóa các thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo nhanh, gọn, đúng luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa, giảm đầu mối trung gian, trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch này./.