Công bố Danh mục TTHC mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba, ngày 14 tháng 08 năm 2018
Ngày 13/8, UBND TP Hà  Nội ban hành Quyết  định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
 
Theo quyết định, công bố kèm theo Quyết định Danh mục 01 TTHC mới lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội gồm: Thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, mã TTHC: T-HNO-263137-TT; Lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, mã TTHC: T-HNO-263138-TT; Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, mã TTHC: T-HNO-263141-TT.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ TTHC mã số: T-HNO-263137-TT, T-HNO-263138-TT, T-HNO-263141-TT lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Theo Hanoi.gov.vn 14/8/2018

 

Tin bài liên quan