Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, văn thư lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

Thứ năm, ngày 09 tháng 08 năm 2018

Thực hiện kế hoạch 2388/KH - STNMT - VP của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra công tác văn thư lưu trữ; Kế hoạch 3026/KH - STNMT - VP về kiểm tra việc quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế và vị trí việc làm; Kế hoạch 5043/KH - STNMT - VP thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở từ ngày 7 đến 9/8.         

Việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức triển khai về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các đơn vị; Hướng dẫn việc xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo đúng quy định UBND Thành phố; Kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp quy và cập nhật các văn bản mới nhằm tăng cường hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn thư - lưu trữ.                  

Đoàn kiểm tra do đồng chí Trịnh Thị Kim Oanh - Chánh Văn phòng Sở làm trưởng đoàn kiểm tra tại 05 đơn vị bao gồm: Văn phòng Đăng ký Đất đai; Trung tâm CNTT; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chi cục Bảo vệ Môi trường; Chi cục quản lý đất đai.  Nội dung kiểm tra gồm, kiểm tra việc quản lý tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế, vị trí việc làm; kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quản lý sử dụng biên chế của đơn vị; Công tác tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng; Công tác lập hồ sơ công việc và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; công tác soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đến, đi; ứng dụng CNTT trong công tác văn thư, lưu trữ./.

 

Tin bài liên quan