Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường 

Thứ năm, ngày 02 tháng 08 năm 2018
Trong nội dung Công văn số 3501/UBND-ĐT, ban hành ngày 1/8, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018, của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố.
 
Theo đó, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố trình UBNĐ Thành phố ban hành Quyết định mức hỗ trợ trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (thay thế các Quyết định: số 03/201l/QĐ-UBND ngày 25/01/2011, số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 và số 2877/QĐ-UBND ngày 07/02/2014).
Giao các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố theo quy định.
Theo Hanoi.gov.vn 1/8/2018

 

Tin bài liên quan